ทัวร์มองโกเลียหน้าหนาว
ทัวร์
เอเชีย
ระยะเวลา
5 วัน
สายการบิน
วันเดินทาง
4-8 มกราคม 2563/1-5 กุมภาพันธ์ 2563/ 21-25 มีนาคม 2563
Hilight

เปิดประสบการณ์พิเศษสุดกับกิจกรรมหน้าหนาว สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ลากเลื่อนบนหิมะขาวโพลน เย็นสุดขั้วที่เมืองหลวงอูลานบาตอร์ เมืองหลวงที่หนาวเย็นที่สุดในโลก !  

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - อูลานบาตอร์
  • 21.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสายการบิน
                      มองโกเลียน แอร์ไลน์ (Mongolian Airlines) ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q เจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
                      คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน   
   22.55 น.    นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ประเทศมองโกเลีย (BKK-ULN)
                      โดยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ Mongolian Airlines (MIAT) เที่ยวบินที่ OM702 เวลา 
   22.55 น.      ถึงอูลานบาตอร์ เวลา 06.05 น. (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 นาที)  

 • Day 2
  วันที่สอง อูลานบาตอร์ – พิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ-อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน
  • 06.05  น.       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตาร์ ตามเวลาท้องถิ่น 
                         หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว 
                         เชิญท่านแลกเงินท้องถิ่นที่เคาน์เตอร์ ธนาคารภายในสนามบิน 
                         จากนั้นเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองหลวงราว 17 กิโลเมตร (ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง 
                         ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
   10.00 น.         เปิดประสบการณ์ใหม่บนดินแดนของมหาบุรุษเจงกีสข่าน ชมเมืองอูลานบาตอร์ 
                         เมืองหลวงยุคใหม่ของประเทศมองโกเลียที่ถูกสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมืองการ
                         ปกครองและด้านพุทธศาสนาแบบวัชรยาน เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,310 เมตรจาก
                         ระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำทูล (Tuul River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญไหลผ่านเมือง นำท่านชม 
                         พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National History Museum) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของวัตถุ
                         โบราณต่างๆ และหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆ ของชาติพันธุ์มองโกเลียที่บ่งบอกถึง
                         เรื่องราวความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศชาติ ขนบธรรมเนียม 
                         ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้จากเครื่องเล่น เครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกาย
                         ที่จัดแสดงไว้ รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดท่านไม่ควรพลาดชมในพิพิธภัณฑ์คือ มุมเรื่องราวของอดีต 
                         จักรพรรดิเจงกีสข่าน ซึ่งจัดแสดงไว้ให้เรียนรู้และเข้าใจง่ายเป็นอย่างดี 
   11.00 น.       พาท่านเดินเท้าไปชม จัตุรัสซุคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) หรือในชื่อเรียกใหม่ว่า จัตุรัสเจงกีสข่าน 
                         (Chinggis Khan Square) จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองหลวง เป็นเสมือนศูนย์กลางของมองโกเลีย ซึ่งเป็น
                          ที่ประดิษฐานรูปปั้นของซุคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลียในปี ค.ศ. 1921 และเป็นที่ตั้งของ
                          รัฐสภาของประเทศมองโกเลีย โดยรอบของจัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของอาคารเก่าแก่สไตล์สหภาพโซเวียตและ
                          อาคารตึกสูงระฟ้าสมัยใหม่ที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติในอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านบริบทต่างๆเหล่านี้
                          ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
   13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน บาร์บีคิวสไตล์มองโกเลีย
   14.30 น.        นำท่านชมเมืองอูลานบาตอร์ ณ จุดชมวิวที่ อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) 
                          ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยข้าง
                          บนเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตาร์ได้ทั้งเมืองอย่างสวยงาม
   15.30 น.        นำท่าน ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อุทยานพระพุทธรูปศากยมุณี ซึ่งอยู่ใกล้กับอนุสรณ์สถานแห่งการ
                          ต่อสู้ไซซาน
   16.30 น.        นำท่านไปชมและเลือกซื้อแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มองโกเลียในตลาดส่งออก
                          ต่างประเทศ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์จากแคชเมียร์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อหาเป็นของที่ระลึก โดยพาแวะที่ 
                          ร้านค้าปลีกของโรงงานโดยเฉพาะ
   18.00 น.        ชมการแสดงศิลปะท้องถิ่นมองโกเลียอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งขับร้องเพลง และ เต้นรำ
   19.30 น.        รับประทานอาหารเย็น
   20.30 น.        เข้าพักที่โรงแรม The Kempinski Khan Palace Hotel 5* หรือเทียบเท่า

 • Day 3
  วันที่สาม อูลานบาตาร์ – อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์
  • 09.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (Terelj National Park) อุทยาน
                   แห่งชาติที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย สูดอากาศอันบริสุทธิ์และชมวิวตลอดสองข้างทาง
   10.30 น. ชม หินโอวู หรือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิชาแมนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตกับความเชื่อผนวกกับความ
                   เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
   11.00 น. เข้าชมฟาร์มสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ 
   11.30 น. สัมผัสวิถีชาวมองโกเลียและสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนในฤดูหนาว ซึ่งกลายเป็น
                   กิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นั่งรถลากเลื่อนให้ลมปะทะหน้า สูดความเย็นให้ฉ่ำใจกับวิว
                   หิมะตกขาวโพลน
   13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่กระโจมมองโกล 
   15.00 น. ชม หินเต่า (Turtle Rock) หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าขนาดใหญ่ ที่สูงกว่า 24 เมตร และหินที่มีรูปร่างแปลกตา
                   ตลอดจนถ้ำลึกลับสวยงามโดยวิวทิวทัศน์โดยรอบปกคลุมด้วยหิมะไปทั่วบริเวณ
   16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยในกระโจมมองโกล ดื่มด่ำบรรยากาศและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมองโกเลีย
   18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่ TsomTsog Ger Camp 5* หรือเทียบเท่า

 • Day 4
  วันที่สี่ วัดแห่งการปฏิบัติสมาธิบนยอดเขา - อนุสาวรีย์เจงกิสข่านนักรบบนหลังม้า
  • 08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า
   10.00 น.          พาท่านเยี่ยมชม วัดแห่งการปฏิบัติสมาธิบนยอดเขา (Aryabal Monastery) ระหว่างทางเดินขึ้นท่าน
                          จะได้ข้อคิดทางธรรมตลอดเส้นทาง เมื่อเดินขึ้นจนถึงยอดเขาบริเวณวัด ท่านจะสามารถชมวิวทิวทัศน์
                          จากด้านบนที่สวยงามของธรรมชาติและทิวเขาที่รายรอบ
   12.00 น.        กลับสู่กระโจมที่พัก
   13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน 
   15.00 น.        นำท่านชม อนุสาวรีย์นักรบบนหลังม้าของเจงกิสข่าน (Chinggis Khaan Horse Statue) ตั้งสง่าอยู่
                          อย่างโดดเด่น อาคารใต้อนุสาวรีย์ของท่านภายในเป็นที่จัดแสดงเรื่องราวและอัตชีวประวัติของเจงกิส
                          ข่านไว้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งท่านสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์โดยรอบในบริเวณด้านบนของอนุสาวรีย์
   17.00 น.        เดินทางสู่เมืองหลวงอูลาบาตอร์
   18.30 น.        รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารในเมืองอูลานบาตอร์ สไตล์หม้อไฟมองโกเลีย
   19.30 น.        เข้าพักที่โรงแรม The Kempinski Khan Palace Hotel 5* หรือเทียบเท่า

 • Day 5
  วันที่ห้า วัดกานดาน – พระราชวังฤดูหนาว – กรุงเทพฯ
  • 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
   11.00 น. นำท่านไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดกานดาน (Gandan Monastery) 
                   เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองอูลันบาตาร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
                   ในประเทศมองโกเลีย สร้างโดยท่านข่านโบกด์ในปี ค.ศ. 1835 ภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานองค์พระ
                   อวโลกิเตศวรซึ่งสูงถึง 26.5 เมตร อันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธอย่างมาก
   12.00 น. นำท่านชม พระราชวังฤดูหนาวของข่านโบกด์ (Winter Palace of Bogd Khaan) 
                   เป็นพระราชวังของข่านองค์สุดท้ายแห่งมองโกเลียที่ไม่ถูกทำลายลงโดยรัสเซีย ปัจจุบันถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์
                   จัดแสดงสิ่งล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น เครื่องราชบรรณาการที่ถูกส่งมาจากประเทศต่างๆ และพระพุทธรูปแนววัชร
                   ยานหลากหลายองค์ เป็นต้น
   13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   14.00 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเจงกีสข่าน 
   16.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ Mongolian Airlines 
                   (MIAT) เที่ยวบินที่ OM701  
   21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Top