ทัวร์มองโกเลียนอก 7 วัน
ทัวร์
เอเชีย
ระยะเวลา
7 วัน
สายการบิน
วันเดินทาง
7-13 พ.ค. / 11-17 มิ.ย. / 11-17 ก.ย. / 8-14 ต.ค. 2563
Hilight

อูลันบาตาร์-คาราโครัม-เอลเซนทาซาร์ไค-เทอเรจล์

ดินแดนแห่งตำนานทะเลทรายโกบีของชนเผ่านักรบบนหลังม้า...โกลบอล ฮอลิเดย์ พร้อมนำพานักท่องเที่ยว ไปเยือนดินแดนทุ่งหญ้าและพื้นทรายของอดีตจักรพรรดิ์เจงกิสข่านนักรบบนหลังม้าผู้ยิ่งใหญ่ ท่านเป็นผู้ครอบครองพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่สุดขอบฟ้า 1,260 กิโลเมตรจากทิศเหนือจรดทิศใต้ และ 2,400 กิโลเมตรจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกในเขตทุ่งหญ้าและทะเลทรายบนเขตที่ราบสูงกว่า 1,000 เมตร บริเวณดินแดนแห่งนี้เดิมเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเร่ร่อนผู้ดำรงชีวิตด้วยวิถีของการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูก  เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตขนานแท้ของชนเผ่ามองโกเลียผ่านประสบการณ์การอยู่อาศัยนอนกระโจมแบบดั้งเดิมขนานแท้ของชนเผ่ามองโกล เยือนเมืองหลวงเก่า ณ คาราโครัม และย่างก้าวสู่ อูลันบาตาร์ เมืองหลวงของมองโกเลียในปัจจุบัน เมืองที่รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คนได้รับอิทธิพลจากสองประเทศมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ คือ รัสเซียและจีน

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • 22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินแอร์ไชน่า  (CA) แถว U ประตู 10  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
 • Day 2
  กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - อูลันบาตาร์
  • 01.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่  CA980 (01.00-06.20)  (ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 20 นาที)  (บริการอาหารบนเครื่องบิน)
   06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง แล้วรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไป เมืองอูลันบาตาร์ 
   08.35 น. เหินฟ้าสู่ อูลันบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบินแอร์ไชน่า  เที่ยวบินที่  CA901 (08.35-10.50)  (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 15 นาที)  (บริการอาหารบนเครื่องบิน)
   10.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจงกิสข่าน เมืองอูลันบาตาร์ ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว เชิญท่านแลกเงินท้องถิ่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารภายในสนามบิน จากนั้นเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองหลวงราว 17 กิโลเมตร (ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
   บ่าย เปิดประสบการณ์ใหม่บนดินแดนของมหาบุรุษเจงกิสข่าน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ( National History Museum ) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของวัตถุโบราณต่างๆ และหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆ ของชาติพันธุ์มองโกเลียที่บ่งบอกถึงเรื่องราวความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้จากเครื่องเล่น เครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายที่จัดแสดงไว้ รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดท่านไม่ควรพลาดชมในพิพิธภัณฑ์คือ มุมเรื่องราวของอดีตจักรพรรดิ์เจงกิสข่าน ซึ่งจัดแสดงไว้ให้เรียนรู้และเข้าใจง่ายเป็นอย่างดี
   นำท่านชม เมืองอูลันบาตาร์ เมืองหลวงยุคใหม่ของประเทศมองโกเลียที่ถูกสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมืองการปกครองและด้านพุทธศาสนาแบบวัชรยาน เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,310 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำทูล ( Tuul River ) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญไหลผ่านเมือง 
   พาท่านเดินเท้าไปชม จัตุรัสซุคบาทาร์ ( Sukhbaatar Square ) หรือในชื่อเรียกใหม่ว่า จัตุรัสเจงกิสข่าน ( Chinggis Khan Square ) จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองหลวง เป็นเสมือนศูนย์กลางของมองโกเลีย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของซุคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลียในปี ค.ศ. 1921 และเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของประเทศมองโกเลีย โดยรอบของจัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของอาคารเก่าแก่สไตล์สหภาพโซเวียตและอาคารตึกสูงระฟ้าสมัยใหม่ที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติในอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านบริบทต่างๆเหล่านี้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
   ชมเมืองอูลันบาตาร์ ณ จุดชมวิวที่ อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยข้างบนเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอูลันบาตาร์ได้ทั้งเมืองอย่างสวยงาม 
   เย็น รับประทานอาหารเย็น 
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Premier Tuushin Hotel 5* หรือเทียบเท่า
 • Day 3
  อูลันบาตาร์ - เอลเซนทาซาร์ไค (บายันโกบี)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   ช่วงเช้านี้....นำท่านไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดกานดาน ( Gandan Monastery ) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองอูลันบาตาร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย สร้างโดยท่านข่านโบกด์ในปีค.ศ. 1835 ภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานองค์พระอวโลกิเตศวรซึ่งสูงถึง 26.5 เมตร อันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธอย่างมาก
   ออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่ เอลเซน ทาซาร์ไค (Elsen Tasarkhai) โดยมีระยะทางราว 285 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
   บ่าย เดินทางถึง เอลเซนทาซาร์ไค (Elsen Tasarkhai)  ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ บายันโกบี (Bayan Gobi) ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่รายล้อมและเห็นคลื่นเนินทะเลทรายที่เป็นริ้วอย่างสวยงามเม็ดทรายละเอียดสีส้มอ่อนดูนวลตาผืนใหญ่ท่ามกลางเทือกเขาที่ห้อมล้อมอีกชั้นหนึ่ง เติมสุขสัมผัสพาท่านขี่อูฐมองโกลแบบสองหน่อท่องไปบนผืนทะเลทรายตามอิสระ แล้วนำท่านเดินทางไปยังสู่แค้มป์ที่พักแบบกระโจมของนักท่องเที่ยว
   เย็น รับประทานอาหารเย็น 
   เข้าสู่กระโจมที่พัก Deluxe Ger Camp หรือเทียบเท่า
 • Day 4
  คาร์คอริน (คาราโครัม) - วัดเออร์ดีนซู - เอลเซน ทาซาร์ไค
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในกระโจม
   ออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่ คาร์คอริน (Kharkhorin) หรือ คาราโครัม  (Karakorum) โดยมีระยะทางราว 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง คาร์คอริน (Kharkhorin)  อดีตราชธานีของอาณาจักรมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13  ระหว่างทางจะผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีอันกว้างใหญ่ที่มีกระโจมวางอยู่เรียงรายเป็นระยะๆ เดินทางโดยทางรถยนต์ไปยัง วัดเออร์ดีนซู  (Erdene Zuu Monastery) ซึ่งเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของมองโกเลียในช่วงปีค.ศ.1585 สภาพของวัดที่ท่านจะพบเห็นได้ในปัจจุบันนั้นได้หลงเหลือมาจากการทำลายล้างวัฒนธรรมเมื่อช่วงเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ภายใต้ความดูแลของสหภาพโซเวียตในช่วงคริสตวรรษที่ 20 เหลือให้เห็นเพียงกำแพงวัดทั้งสี่ด้านที่มีความยาวด้านละ 400 เมตรพร้อมประตูทางเข้าทั้งสี่ด้านโดยด้านบนตามแนวกำแพงจะมีเจดีย์ 108 สถูปตั้งประดิษฐานอยู่เป็นแนวล้อมของวัด ภายในวัดที่กว้างขวางยังมีอารามวัดอีกสองแห่งและสถูปเจดีย์แบบทิเบตอีกหนึ่งแห่งตั้งเรียงรายอยู่ทางกำแพงทิศตะวันตก ได้แก่ อารามกอร์บันซูแบบจีน (Gorban Zuu Temple) สถูปทองคำแบบทิเบต (Golden Stupa) และอารามลาวิรันแบบทิเบต (Laviran Temple) ตามลำดับจากซ้ายมาขวา ส่วนที่เหลือจะเห็นเป็นซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างต่างๆในอดีต เช่น พระราชวังตุเมนอมาลกันซึ่งเคยเป็นของข่านโอกูได เป็นต้น ส่วนภายนอกของวัดก็มีเต่าหินสลักตัวใหญ่และใกล้ๆกันคือ หินสลักรูปอวัยวะเพศชายที่ใหญ่ยาวกว่า 24 นิ้ว หรือที่เรียกกันว่า หินคาร์คอริน (Kharkhorin Rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องราวเกี่ยวหินสลักนี้ที่น่าสนใจ ลองไปฟังข้อมูลจากไกด์ท้องถิ่นดู
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย นำท่านแวะเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของครอบครัวชนเผ่าเร่ร่อนที่เลี้ยงม้าและวัวเพื่อดำรงชีพ ( Local Nomad Family Visit ) ให้ท่านได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและเห็นสภาพความเป็นอยู่แท้จริงของชาวมองโกลและมุมมองในการใช้ชีวิตของเขาเหล่านั้น กลับสู่กระโจมที่พัก
   เย็น รับประทานอาหารเย็น
   เข้าสู่กระโจมที่พัก Deluxe Ger Camp หรือเทียบเท่า
 • Day 5
  เอลเซน ทาซาร์ไค - อุทยานแห่งชาติคุสเตน - อูลันบาตาร์
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในกระโจม
   เดินทางมุ่งหน้ากลับไปทางทิศตะวันออกสู่ อุทยานแห่งชาติคุสเตนนูรูรู ( Khustain Nururu National Park ) โดยมีระยะทางราว 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
   อุทยานแห่งชาติคุสเตนนูรูรู  เต็มไปด้วยสัตว์ป่า เก้ง กวางเรนเดียร์แบบทะเลทราย แมวป่า โดยเฉพาะม้าป่าพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่า ทาคิ (Takhi) หรือ พริเซวอลสกี้ (Przewalsky) ม้าพันธุ์นี้เป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ควบคู่กับความสำเร็จของประเทศมองโกเลียในการดำรงชีวิตอยู่ในป่ากว้างได้อย่างแข็งแกร่งและอดทน
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย เดินทางต่อกลับสู่ เมืองอูลันบาตาร์  แล้วนำชม พระราชวังฤดูหนาวของข่านโบกด์ ( Winter Palace of Bogd Khaan ) เป็นพระราชวังของข่านองค์สุดท้ายแห่งมองโกเลียที่ไม่ถูกทำลายลงโดยรัสเซีย ปัจจุบันถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งล้ำค่าต่างๆ เช่น เครื่องราชบรรณาการที่ถูกส่งมาจากประเทศต่างๆ และเครื่องแต่งกายของท่านข่านและพระราชินี รวมถึงพระพุทธรูปแนววัชรยานและผ้าพระบฏที่ประดิษฐานตามอารามต่างๆในพระราชวัง เป็นต้น
   ปิดท้ายวันด้วยการพาชม การแสดงพื้นบ้านของชาวมองโกเลีย เป็นการแสดงนาฎศิลป์ดนตรีและการขับร้อง ร่ายรำการแสดงพื้นเมือง และการแสดงยิมนาสติกที่หาชมได้ยาก
   เย็น รับประทานอาหารเย็น
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Premier Tuushin Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
 • Day 6
  อูลันบาตาร์ - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ - อูลันบาตาร์
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ( Terelj National Park ) อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของมองโกเลีย เพื่อนำชม หินเต่า ( Turtle Rock ) และถ้ำลึกลับในบริเวณนั้น พร้อมชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามภายในอุทยานแห่งนี้  
   ระหว่างทางไปนำท่านแวะถ่ายรูปกับนกเหยี่ยวที่ชาวมองโกเลียนำมาฝึกในการล่าสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ไปตลอดทาง
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
   บ่าย นำท่านชม อนุสาวรีย์นักรบบนหลังม้าของเจงกิสข่าน ( Chinggis Khaan Horse Statue ) ตั้งสง่าอยู่อย่างโดดเด่น อาคารใต้อนุสาวรีย์ของท่านภายในเป็นที่จัดแสดงเรื่องราวและอัตชีวประวัติของเจงกิสข่านไว้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งท่านสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์โดยรอบในบริเวณด้านบนของอนุสาวรีย์ 
   นำท่านไปชมและเลือกซื้อแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มองโกเลียในตลาดส่งออกต่างประเทศ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์จากแคชเมียร์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อหาเป็นของที่ระลึก โดยพาแวะที่ร้านค้าปลีกของโรงงาน Gobi Cashmere Factory Shop
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ 
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Premier Tuushin Hotel 5* หรือเทียบเท่า
 • Day 7
  อูลันบาตาร์ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   09.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจงกิสข่าน เตรียมเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
   11.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA902 (11.50-13.55) 
   (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 5 นาที)  (บริการอาหารบนเครื่องบิน)
   13.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง แล้วรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไป กรุงเทพฯ 
   19.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์ไชน่า  เที่ยวบินที่  CA979 (19.35-23.40) 
   (ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมง 5 นาที) (บริการอาหารบนเครื่องบิน) 
   23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
Top