KYRGYZSTAN
The Pamir Highway 10 Days 
เส้นทางหลวงปามีร์ ไฮเวย์
เยือนหนึ่งในเส้นทางหลวงในเอเชียกลางที่สวยที่สุดในโลก 
คีร์กีซสถาน - ทาจิกิสถาน เส้นทางไฮไลท์
บิชเคก-โชลพอน อาตา-โชน เคมิน-โอช-ซารี ทาซ
คาราคูล-เมอแกบ-อลิเชอร์-โฮรอก-คาลัยฮัม-ดูชานเบ

Top