ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์
เอเชีย
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
20-26 ตุลาคม / 17-23 พฤศจิกายน / 1-7 ธันวาคม / 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564
Hilight

หมู่บ้านอะบียาเนห์
ทัวร์อิหร่านกับโกลบอลฮอลิเดย์ พาคุณไปสัมผัสวิถีชาวเปอร์เซีย ซึ่งนับเป็นชนชาติแรกในฐานะของชนชาวเอลาไมต์และอารยันเข้ามาตั้งอาณาจักรอาเคมีเนสในแค้วนฟาร์สของอิหร่านตราบจนปัจจุบัน  การดำรงอยู่ของชาวเปอร์เซียที่มีอยู่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดกว่า 70 ล้านคนในประเทศอิหร่านสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของชนชาตินี้ ที่นอกจากนี้จะคงวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้แล้วยังคงซึมซับวัฒนธรรมอื่นที่เคยสัมผัส นำมาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวเปอร์เซียอันงดงามและมีเอกลักษณ์ 
ประเทศอิหร่าน สงบเรียบร้อยและปลอดภัยมากๆ แบบว่าไม่ต้องมีทหารถือปืนให้เห็นเลย อิหร่านไม่ได้แห้งแล้งอย่างที่คิด แต่กลับอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะทางเหนือของประเทศบริเวณใกล้ทะเลสาบแคสเปียน มีภูเขาเขียวขจี ป่าไม้ลำธาร และนาข้าว ฤดูใบไม้ร่วง   (ต.ค.– พ.ย) ต้นไม้เปลี่ยนสี เหลืองส้มไปทั้งภูเขา ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) มีหิมะตกเหมือนยุโรป ใบไม้ผลิ (เม.ย.-พ.ค) ดอกไม้โดยเฉพาะกุหลาบบานทั่วเมือง  

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  1) วันเสาร์ กรุงเทพฯ - เตหะราน
  • 19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบินมาฮาน แอร์ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
   23.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮาน แอร์  เที่ยวบินที่ W5-050 (23.35-03.50+1) (บริการอาหารบนเครื่อง)  (ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง 45 นาที)
 • Day 2
  2) วันอาทิตย์ เตหะราน (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  • 03.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี กรุงเตหะราน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ แล้วมุ่งหน้าเดินทางสู่โรงแรมที่พักบริเวณใจกลางเมืองหลวงราว 60 กิโลเมตร   
   (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านตามเวลาของท้องถิ่น เวลาที่อิหร่าน ช้ากว่า เวลาที่เมืองไทย 3 ชั่วโมง 30 นาที)  
   (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่อง)   
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก PERSIAN AZADI  HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
   09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
   11.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์พรม (Carpet Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมพรมจากที่ต่างๆในประเทศอิหร่าน ที่นี่ได้เก็บพรมที่มีลวดลายแบบพรมผืนแรกของโลกที่ขุดค้นพบโดยนักโบราณคดีที่เมืองพาซิลิก (Pazyryk) ซึ่งพรมผืนนี้ได้ใช้ห่อศพ ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อว่า “พรมซิลิก”  จากการตรวจสอบพบว่าพรมผืนนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี และการถักทอเป็นลวดลายของชาวเปอร์เซีย จึงบ่งบอกให้เห็นว่าอิหร่านมีการทอพรมมายาวนานกว่า 2,500 ปี
   นำท่านชม พระราชวังโกเลสตาน (The Golestan Palace) หรือที่รู้จักกันในนาม “วังสวนกุหลาบ”  ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวัติโดยอิหม่ามโคมัยนี พระราชวังแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างและได้มีการบูรณะเมื่อเริ่มเปิดประเทศอีกครั้ง อย่างไรก็ตามวังแห่งนี้ก็ยังคงความงดงามในการตกแต่งภายในด้วยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเดียวกับเพชรและการตกแต่งภายนอกผนังกรุด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวังแห่งนี้ก็เพราะกษัตริย์องค์หนึ่งของราชวงศ์กอญัร นามว่า Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งวังแห่งนี้ตามแบบฉบับยุโรปเป็นต้นแบบที่ท่านเคยประพาสมาก่อนหน้านั้น หมู่อาคารของพระราชวังประกอบไปด้วยอาคาร 17 หลัง  ได้แก่ พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ และโถงพระราชวัง โดยเกือบทั้งหมดสร้างในช่วง 200 ปีที่ราชวงศ์กอญัร (Qajar Dynasty) เป็นผู้ปกครองประเทศอิหร่าน
   พระราชวังถูกใช้ในหลายๆโอกาส เช่น พิธีสถาปนาและขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ และพิธีอื่นๆที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บเอกสารสำคัญ งรูปภาพ จารึกและเอกสารต่างๆ พระราชวังโกเลสตาน เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเตหะราน และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2013
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum or Bastan Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมสิ่งของ
   เครื่องใช้ต่างๆ จากทั่วทุกแห่งในอิหร่านมารวมกัน และสิ่งของเครื่องใช้ในราชวงศ์อะคาเมนิดที่ย้อนอดีตไปถึง 2,600 ปี  แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียในอดีต
   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน (National Jewelry Museum) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังโกเลสตาน ที่นี่คือที่เก็บรวบรวมอัญมณีจากทุกยุคทุกสมัยของกษัตริย์ทุกราชวงศ์ที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซีย (ยกเว้นราชวงศ์แรก)
   จนกระทั่งกลายมาเป็นประเทศอิหร่านในปัจจุบันที่มีจำนวนมากมายที่สุด อลังการที่สุดในโลก คนส่วนใหญ่มักใฝ่ฝันที่จะได้มายลเพชรสีชมพูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีน้ำหนัก 182 กะรัตและบัลลังก์นกยูงอันลือชื่อ ซึ่งความจริงแล้วยังมีสิ่งมีค่าอื่นๆ อีกเหลือคนานับที่วางรอท่านอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ตลาดท้องถิ่น
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก PERSIAN AZADI  HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
 • Day 3
  3) วันจันทร์ เตหะราน - ชีราซ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
   นำท่านชม พระราชวังเนียวาราน (Niavaran Palace) เป็นพระราชวังฤดูร้อนสร้างในรัชสมัยของฟาห์อาลีชาห์แห่งราชวงศ์กอญัร (ค.ศ. 1772-1834) แต่ต่อมาในยุคราชวงศ์ปาห์ลาวีก็มีการสร้างพระตำหนักต่างๆ ขึ้นในเขตพระราชวังแห่งนี้ แต่พระตำหนักที่ขึ้นชื่อมากที่สุดสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีชื่อว่า ตำหนักเนียวาราน เป็นที่ประทับของพระเจ้าชาห์โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี และราชสมาชิกในพระราชวงศ์ของพระองค์ เป็นอาคารสองชั้นครึ่ง ชั้นล่างของพระตำหนักเป็นท้องพระโรงใหญ่และห้องอื่นๆ เช่น ห้องภาพยนตร์ ห้องจัดเลี้ยง ห้องรับแขก และห้องโถง  ชั้นลอยของพระตำหนักเป็นสำนักงานส่วนพระองค์ ห้องประชุม ห้องข้าราชบริพาร โดยบางห้องใช้จัดแสดงฉลองพระองค์ ส่วนชั้นสามเป็นห้องประทับส่วนพระองค์และห้องประทับของพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมถึงห้องของข้าราชบริพารและอีกหนึ่งตำหนัก คือ พระตำหนักอาเหม็ดชาฮี เป็นอาคารสองชั้น นับเป็นพระตำหนักที่ เก่าแก่ที่สุดในพระราชวังแห่งนี้ เพราะสร้างในช่วงปลายยุคราชวงศ์กอญัร จุดเด่นของพระตำหนักนี้คือ ตรงกลางห้องโถงชั้นล่างจะมีบ่อน้ำที่ทำจากหินอ่อนสวยงามนั่นเอง
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย นำท่านแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ  (Azadi Tower)  สร้างขึ้นปีค.ศ.1971 เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 2500 ปีของจักรวรรดิเปอร์เซีย  อนุสาวรีย์นี้ออกแบบโดย Hossein Amanat สถาปนิกชื่อดังชาวอิหร่าน หอคอยแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเตหะราน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเตหะราน มีลักษณะเป็นรูปตัว Y คว่ำหัว สูงประมาณ 50 เมตร ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองของประเทศอิหร่านที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมมากที่สุดในหลายยุคหลายสมัยจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Tehran Bazaar 
   เย็น รับประทานอาหารเย็น เมื่อสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
   20.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองชีราซ โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5-1087 (20.00-21.30) (ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 30 นาที)
   21.30 น. เดินทางถึงเมืองชีราช เข้าสู่โรงแรมที่พัก SHIRAZ GRAND HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
 • Day 4
  4) วันอังคาร ชีราซ - อิสฟาฮาน (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
   นำท่านชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามมาก และมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า Nasir al Molk Mosque เป็นสุเหร่าที่สําคัญของอิหร่านตอนใต้ เอกลักษณ์ของสุเหร่าแห่งนี้ คือ ส่วนต่างๆถูกประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพู สร้างขึ้นโดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัล มอล์ค ในปีค.ศ.1876 และสร้างแล้วเสร็จในปีค.ศ.1887 ซึ่งมี ฮัจ โมฮัมหมัด ฮาซาน เป็นสถาปนิกออกแบบและ มีร์ซา เรซา เป็นผู้ตกแต่งพวกกระเบื้องต่างๆ ออกเดินทางสู่  พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองชีราซ ห่างออกไปราว 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 1 ชั่วโมง เปอร์ซีโปลิสเป็นเมืองหลวงโบราณสมัยจักรวรรดิอาคีมีเนียน พระเจ้าดาไรรัสที่1 หรือ พระเจ้าดาไรรัสมหาราช โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว โดยเปอร์ซีโปลิสตั้งอยู่ที่เชิงเขากุฮิรามัด หรือ ขุนเขาแห่งความกรุณา  รากฐานของพระราชวังเป็นลานกว้างเป็นหินธรรมชาติ เสาและกำแพงทำด้วยหินปูนตัดเป็นรูปต่างๆตามแบบที่ต้องการ สลักพงศาวดารของราชวงศ์อาคีมีเนียน และรูปสัตว์ใช้ปูนต่อ และมีรอยของเหล็กเสริมให้แข็งแรง เปอร์ซีโปลิสเคยถูกกองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทำลายเพื่อแก้แค้นที่เปอร์เซียเคยยกกองทัพไปทำลายอะโครโปลิส เทวสถานซึ่งตั้งอยู่บนเขากลางเมืองเอเธนส์ อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวกรีก 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย         หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิสฟาฮาน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองโบราณเปอร์ซีโปลิส ห่างออกไปราว 430 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 5 ชั่วโมง               
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เข้าสู่โรงแรมที่พัก ABASSI HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
 • Day 5
  5) วันพุธ อิสฟาฮาน (เช้า/กลางวัน/เย็น)

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
   นำท่านชม โบสถ์แว้งค์ (Vank Cathedral) เป็นโบสถ์ประจำชุมชนชาวอาร์เมเนียนในเขตนิวจุลฟาของเมืองอิสฟาฮานที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนต่างนิกายต่างศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและชี้ให้เห็นถึงความใจกว้างของผู้นำอิหร่าน ทั้งผู้นำด้านศาสนาและผู้นำด้านบริหารประเทศซึ่งเป็นมุสลิมนิกาย ชีอะห์ ตัวโบสถ์สร้างระหว่างปีค.ศ.1606-1655 ก็ออกแบบเพื่อความประนีประนอมอย่างเด่นชัด ซึ่งถ้ามองจากภายนอกจะเห็นโดมของโบสถ์เหมือนกับโดมของมัสยิด แต่ถ้าดูให้ดีจะเห็นไม้กางเขนขนาดเล็กปักอยู่ที่ยอดโดม ใกล้กับตัวโบสถ์แว้งค์นั้นคือ พิพิธภัณฑ์อาร์เมเนียน ซึ่งจัดแสดงภาพเขียนของบุคคลสำคัญชาวอาร์เมเนียนที่มีคุณูปการต่อชาวอาร์เมเนียนทั้งปวง และบางส่วนจัดแสดงวิวัฒนาการเกี่ยวกับการพิมพ์ในอิหร่านซึ่งชาวอาร์เมเนียนเป็นผู้บุกเบิก ส่วนสุดท้ายเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ที่จัดแสดงให้เห็นพื้นที่สังหารซึ่งชาวอาร์เมเนียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศตุรกีถูกสังหารหมู่ครั้งแล้วครั้งเล่ารวมจำนวนแล้วมากกว่า 500,000 คน ซึ่งพวกเขาก็ยังพยายามเรียกร้องความยุติธรรมต่อชาวโลกมาจนทุกวันนี้ แต่ก็ยังไร้การเหลียวแลจากองค์กรใดๆ จนกระทั่งปัจจุบัน
   นำท่านชม พระราชวังเชเฮลโซตุน  (Chehel Sotun Palace)  สร้างในปีค.ศ.1614 สมัยชาห์ อับบาสที่ 1 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1647 สมัยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสังสรรค์ต่างๆ มีเสาไม้สูงด้านหน้า 20 ต้นซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนน้ำในสระซึ่งอยู่ด้านหน้าวัง นับทั้งต้นเสาจริงและเงาสะท้อนในผืนน้ำอีก 20 ต้นรวมเป็นเสา 40 ต้น พระราชวังเลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบอะคามินิดซึ่งเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย ภายในห้องโถงด้านในของพระราชวังเชเฮลโซตุนมีภาพเขียนเฟรสโก้ขนาดใหญ่หลายภาพที่มีชื่อเสียงโดยฝีมือของศิลปินประจำยุคซาฟาวิด   
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย นำท่านชม จัตุรัสอิหม่าม หรืออีกชื่อหนึ่งว่า จัตุรัสนัคชิญะฮาน (Naqsh-e Jahan Sqaure) อันมีความหมายว่า “รูปแบบแห่งโลก” สร้างขึ้นในปี 1602 โดยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 นับเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจัตุรัสเทียนอันเหมินที่กรุงปักกิ่ง  ด้วยขนาดความกว้าง 163 เมตรและยาวถึง 512 เมตร โดยมีสถานที่สำคัญต่างๆ และ อาคารร้านค้าต่างๆซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวของยุคซาฟาวิดอยู่รายรอบทุกด้านของจัตุรัส ซึ่งท่านจะสามารถ 
   ชมความงามของสถาปัตยกรรมเหล่านั้นอย่างเต็มที่  จากนั้นนำท่านชม มัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) หรืออีกชื่อเรียกว่า Shah Mosque ตั้งอยู่ปลายสุดทางด้านทิศใต้ของจัตุรัส เป็นหนึ่งในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างในปีค.ศ.1611 สมัยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปีต่อมา  นอกจากขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วยังเป็นมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางด้านสถาปัตย์แบบเปอร์เซียที่สวยงามที่สุดในประเทศอิหร่าน โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สร้างคร่อมกันเป็นสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ว  ซึ่งมีผลต่อการระบายถ่ายเทอากาศและการกระจายของเสียงผู้นำสวดให้แผ่ขยายออกไปจนได้ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟน ด้วยความโดดเด่นและใหญ่โตอลังการอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์เปอร์เซีย ทำให้จัตุรัสอิหม่ามและมัสยิดอิหม่ามและอาคารโดยรอบได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1979
   นำท่านชม พระราชวังอะลีคาปู (Ali Gapu Palace) พระราชวังนี้สร้างเพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เป็นอาคาร 6 ชั้นที่ใช้ไม้และอิฐในการก่อสร้างสำหรับกษัตริย์และพระราชวงศ์ไว้เพื่อประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยู่บนจัตุรัสได้อย่างชัดเจน บนชั้น 3 ของพระราชวังสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหาจัตุรัสอิหม่าม 
   นำท่านชม มัสยิดชีคห์ ล็อตฟูลเลาะห์ (Sheikh Lot fullah Mosque) เริ่มสร้างในปีค.ศ.1602 และแล้วเสร็จในปีค.ศ.1619 ซึ่งใช้เวลาการก่อสร้างนาน 17 ปี สร้างโดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 แม้จะออกแบบก่อสร้างเป็นมัสยิดขนาดที่ค่อนข้างเล็กแต่รูปทรงองค์ประกอบและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในดูอลังการ เพราะต้องการเน้นความวิจิตรบรรจงในการตกแต่ง  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมตลาดท้องถิ่น ณ Isfahan Bazaar    
   เย็น นำท่านชม สะพานคาจู (KHAJU BRIDGE) และ สะพานซิโอเซโปล (SI-O-SE POL BRIDGE OF 33 ARCHES) เป็นสะพานที่สร้างได้สวยงามตามแบบโบราณอย่างวิจิตรบรรจงตั้งแต่ปีค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 เพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำซายันเดห์ (ZAYANDEH)
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก ABBASI HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
 • Day 6
  6) วันพฤหัสบดี อิสฟาฮาน - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - คาชาน - เตหะราน - กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ (Abyaneh Village) (ห่างจากอิสฟาฮานประมาณ 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมง 30 นาที) ความโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้คือ บ้านที่สร้างด้วยดินและฉาบด้วยดินสีทองแดง เมื่อถึงเวลาเย็นยามที่อาทิตย์จะลับฟ้า หมู่บ้านแห่งนี้จะดูสวยงามมาก และยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุประมาณ 2,000 ปี ได้ฉายาว่า หมู่บ้านสีชมพู จากรูปลักษณ์และสีสันเฉพาะตัวของหมู่บ้าน ซึ่งน่าจะเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอิหร่าน อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันเงียบสงบและแสนโรแมนติคในหมู่บ้านและทิวทัศน์อันสุดสวยรอบๆ หมู่บ้าน 
   นำท่านเดินทางสู่  เมืองคาชาน (Kashan)  ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 1 ชั่วโมง 30 นาที เมืองคาชานโบราณนั้นเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล มีชื่อเสียงในการทำเครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบและการทอผ้าทอพรม ต่อมาในยุคราชวงศ์ซาฟาวิดปกครอง คาชานนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและเป็นเมืองประตูหน้าด่านสู่เมืองต่างๆ อีกทั้งเป็นดั่งเมืองโอเอซิสในทะเลทรายที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยต้นไม้ พันธุ์ดอกไม้ต่างๆ  
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย นำท่านชม บ้านเศรษฐี (Borujerdi Historical House) เป็นหนึ่งในคฤหาสน์เก่าแก่ที่สวยงามในเมืองคาชาน เป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1857 ตามคำสั่ง Seyyed Mehdi Borujerdi ซึ่งเป็นพ่อค้าวาณิชที่ร่ำรวยมากในเมืองคาชานในสมัยนั้น ภายในประกอบไปด้วยสนามหญ้าที่ถูกตกแต่งด้วยต้นไม้ และตัวบ้านมีการปลูกสร้างแบบลักษณะเป็นช่องลมเพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศหมุนเวียน อีกทั้งยังทำการตกแต่งลวดลายฝาผนังด้วยการแกะสลักปูนปั้นและทาสีอย่างสวยงามลงตัวตามแบบฉบับเปอร์เซีย เมื่อได้เวลาพอสมควร มุ่งหน้าตรงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี กรุงเตหะราน (ระยะทางราว 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมง)
   21.45 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5-054 (21.45-07.45+1) (บริการอาหารบนเครื่อง)  (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 30 นาที)
 • Day 7
  7) วันศุกร์ กรุงเทพฯ
  • 07.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
Top