IRAN
ทัวร์อิหร่านกับโกลบอลฮอลิเดย์ พาคุณไปสัมผัสวิถีชาวเปอร์เซีย ซึ่งนับเป็นชนชาติแรกในฐานะของชนชาวเอลาไมต์และอารยันเข้ามาตั้งอาณาจักรอาเคมีเนสในแค้วนฟาร์สของอิหร่านตราบจนปัจจุบัน การดำรงอยู่ของชาวเปอร์เซียที่มีอยู่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดกว่า 70 ล้านคนในประเทศอิหร่านสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของชนชาตินี้
Top