ทัวร์ยาคุตสค์ รัสเซีย
ทัวร์
ยุโรป
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
16 - 23 พ.ย.63 / 4 - 11 ธ.ค.63 / 28 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64 / 22 - 29 ม.ค. 64 / 15 - 22 ก.พ.64 / 12 - 19 มี.ค.64
Hilight

โกลบอล ฮอลิเดย์  ขอเชิญชวนนักเดินทางทุกท่านเยือน ยาคุตสค์  สาธารณรัฐซาฮา ประเทศรัสเซีย เมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติล้นเหลือ อาทิ ก๊าชธรรมชาติ น้ำมัน ทองคำ แร่เงิน เพชร

เมืองยาคุตสค์ ยังซุกซ่อนความน่าสนใจจากผู้คนภายนอก ด้วยอุณหภูมิที่ติดลบในฤดูหนาว ณ หมู่บ้านออยเมียร์กอน (Oymyakon village) ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยติดลบตั้งแต่ -2 ถึง -40 องศาเซลเซียส และมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จึงได้ชื่อว่า A Pole of Cold เมืองที่หนาวที่สุดในโลกนั่นเอง

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  1) วันแรก กรุงเทพฯ - โนโวซิบิร์สค์
  • 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน S7 AIRLINES (S7) 
   เคานเตอร์ U ประตู 10 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
   11.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโนโวซิบิร์สค์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7 5702 (11.30-19.00) 
   (ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง 30 นาที)
   19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทัลมาเชโว (Tolmachevo Airport) เมืองโนโวซิบิร์สค์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว แล้วเดินเท้าไปยัง Terminal A - Domestic  รอเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง เมืองยาคุตสค์ 
   23.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองยาคุตสค์ โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7 5261 (23.10-05.10) (ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง)

 • Day 2
  2) วันที่สอง โนโวซิบิร์สค์ - เมืองยาคุตสค์ - พิพิธภัณฑ์แมมมอธ - เพอร์มาฟรอสต์ (B/L/D)

  • 05.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมชโดนัลรอดนี (Mezhdunarodnyy Airport) เมืองยาคุตสค์ หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว เชิญพบกับไกด์ท้องถิ่น เดินทางมุ่งหน้าตรงสู่โรงแรมที่พัก ณ ย่านใจกลางเมือง โดยมีระยะทางราว 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที
   เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   อิสระให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมตัวท่องเที่ยวรอบบ่าย 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย ออกเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์แมมมอธ (Mammoth Museum) พิพิธภัณฑ์นี้จัดขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานทางโบราณคดีของสิ่งมีชีวิตในยุคน้ำแข็งโบราณที่ขุดพบเจอที่บริเวณแถบนี้ ท่านจะได้พบกับซากจำลองของแมมมอธ ช้างขนยาว งายาว เสือขาว แรด เป็นต้น 
   เดินทางไปชม ตลาดปลา (Fish market) หรือที่ชาวบ้านที่นี่รู้จักนิยมเรียกว่า Peasant market เป็นตลาดขายปลาท้องถิ่นที่หาได้เฉพาะน่านน้ำของภูมิภาคนี้ ในอดีตที่นี่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าของกลุ่มคนชนชั้นกรรมกรชาวนาซึ่งมีสถานะทางสังคมต่ำต้อยได้เช่าที่ดินทำกินผืนเล็กเพื่อการดำรงชีพนั่นเอง อิสระให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตในการจับจ่ายหาซื้ออาหารของคนท้องถิ่นที่นี่และพบกับความหลากหลายของแหล่งอาหารวัตถุดิบที่ชาวยาคุตสค์เลือกซื้อหาในชีวิตประจำวัน
   ได้เวลาพอสมควร นำท่านเข้าชม เพอร์มาฟรอสต์ (Permafrost) คือถ้ำน้ำแข็งตามธรรมชาติที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งในอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมายาวนาน ซึ่งพบมากที่สุดในภูมิภาคที่มีภูเขาสูงในละติจูดใกล้กับขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ที่นี่ท่านจะได้เห็นผลงานศิลปะการแกะสลักน้ำแข็งซึ่งไม่ละลาย เพราะในถ้ำมีอุณหภูมิเฉลี่ยติดลบ 8 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี อาทิ รูปแกะสลักอัศวินประจำเมือง ซานตาคลอสประจำเมืองยาคุตสค์ตามตำนานของซานต้ารัสเซีย โต๊ะน้ำแข็ง หมากรุก แก้วสำหรับดื่มวอดก้า ภายในยังมีโรงแรมน้ำแข็งอีกด้วย 
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองยาคุตสค์
 • Day 3
  3) วันที่สาม ยาคุตสค์ - ฮันดีกา (B/L/D)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   ออกเดินทางสู่ เมืองฮันดีกา (Khandyga) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยาคุตสค์ สาธารณรัฐซาฮา
   เป็นเมืองเล็กๆในการปกครองของเขตทอมปอนสกี้ (Tomponsky) มีประชากรราว 6,000 คน เมืองฮันดีกาก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1938 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีการสร้างถนนเส้นทางหลวงคอยลิม่า (Kolyma Highway) เชื่อมต่อไปยังเมืองมากาดาน (Magadan) เมืองท่าหลักทางทะเล มากาดานสมัยยุคของโจเซฟ สตาลิน ได้ใช้เส้นทางนี้เป็นหลักในการขนส่งนักโทษไปยังค่ายกักกันแรงงานตั้งแต่ปีค.ศ.1932-1953 อีกทั้งยังได้สร้างสนามบินขึ้นที่ฮันดีกาเพื่อเป็นฐาน เส้นทางบินระหว่างอลาสก้า-ไซบีเรียน (Alaska-Siberian Air Route) ใช้ในการขนส่งลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนน้ำมันและอาหาร  (American Lend-Lease) ไปยังแนวรบด้านตะวันออกตั้งแต่ปีค.ศ.1941ถึงเดือนสิงหาคม ปีค.ศ.1945
   การเดินทางในวันนี้ รถจะเคลื่อนผ่านข้ามแม่น้ำลีนาจากเมืองยาคุตสค์ไปยังเมืองนิชนีเบสยัค (Nizhny Bestyakh) แม่น้ำลีนา (Lena River) เป็นแม่น้ำสายใหญ่อันดับ 3 ของรัสเซีย และเป็นหนึ่งในสามแม่น้ำสายใหญ่ของไซบีเรียที่ไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์กติก โดยมีความยาว 4,400 กิโลเมตร โดยมีอีก 2 สาย คือ แม่น้ำอ็อบ (Ob River) และแม่น้ำ
   เยนิเซ่ (Yenisei River) โดยมวลน้ำ 23% ไหลลงสู่ดินเยือกแข็งขั้วโลก (เพอร์มาฟรอสต์) และอีก 77% ยังคงไหลต่อเนื่องไปสู่มหาสมุทรอาร์กติก แม่น้ำลีนาเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ 11 ของโลก 
   ระหว่างทาง นำท่านแวะถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สร้างความประทับใจเป็นระยะๆ
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย ออกเดินทางต่อไป ระหว่างทาง นำท่านข้าม แม่น้ำอัลเดน (Alden River) แม่น้ำสาขาของแม่น้ำลีนา มีความยาว 2,273 กิโลเมตร สามารถใช้เป็นเส้นทางเดินเรือได้ 1,600 กิโลเมตร ถือเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากแม่น้ำลีนา ในอดีตแม่น้ำอัลเดนเป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมหลักทางน้ำ (Siberian River Routes) ก่อนที่จะมีการก่อสร้างถนนตัดผ่านไปยังเมืองโอคอตสค์ (Okhotsk) เมืองท่าหลักชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของรัสเซีย โดยใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำตั้งแต่ปีค.ศ.1650 -1860 
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   เข้าสู่โรงแรมที่พักหรือเกสต์เฮ้าส์แบบท้องถิ่น ระดับ 2-3 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองฮันดีกา
   ** ยาคุตสค์ - ฮันดีกา ระยะทางราว 420 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 8 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ** 
   (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและพื้นผิวถนน สามารถใช้ความเร็ว 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
 • Day 4
  4) วันที่สี่ ฮันดีกา - ออยเมียร์กอน (B/L/D)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านออยเมียร์กอน ระหว่างทาง เราจะผ่านเมืองเล็กๆชื่อว่า เทียวพลีคลูส (Tyoply Klyuch) คือ เมืองหนึ่งในสามของเขตทอมปอนสกี้ (Tomponsky) โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮันดีก้าไปทางทิศตะวันออก 90 กิโลเมตร เมืองเล็กๆนี้มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 596 คนเท่านั้น
   แล้วเดินทางต่อ ลัดเลาะไปตามเส้นทางถนนที่ตัดผ่าน เทือกเขาเวอโคยัคสก์ (Verkhoyansk Range) ซึ่งเป็นเทือกเขาพาดผ่านแคว้นซาฮาที่มีความยาว 970 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางภูเขานี้คณะจะหยุดแวะเปลี่ยนอิริยาบถและแวะเก็บภาพวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติตามจุดช่องเขาต่างๆ (Mountain Pass) จนกระทั่งถึง หมู่บ้านไกยูวบีม (Kyubeme village) หมู่บ้านชนบทห่างไกลในเขตโอกรุก (Okrug) ที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 46 คนเท่านั้น 
   < เทียวพลีคลูส - ไกยูวบีม มีระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร >
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย ออกเดินทางต่อโดยหยุดแวะพักระหว่างทางที่ เมืองตอมตอร์ (Tomtor) เก็บภาพความประทับใจดื่มด่ำบรรยากาศแสงธรรมชาติบนเส้นทางธรรมชาติที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน 
   ครั้นเดินทางถึง หมู่บ้านออยเมียร์กอน (Oymyakon village) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองออยเมียร์กอน สาธารณรัฐซาฮา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอินดิเกียร์ก้า (Indigirka River) ห่างจากเมืองตอมตอร์ (Tomtor) ไปทางตะวันตก
   เฉียงเหนือ 30 กิโลเมตร หมู่บ้านตั้งอยู่บนทางหลวงคอยลิม่า (Kolyma Highway) เป็นหมู่บ้านห่างไกลจากเขตชุมชนเมือง มีผู้อยู่อาศัยราว 900 คน อุณหภูมิหนาวเย็นที่สุดที่เคยวัดได้อยู่ที่ -88 องศาเซลเซียส ถือเป็นหนึ่งในการตั้งถิ่นฐานถาวรบนพื้นที่หนาวเย็นที่สุดในโลก 
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   เข้าสู่โรงแรมที่พักหรือเกสต์เฮ้าส์แบบท้องถิ่น ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
   ** ฮันดีกา - ออยเมียร์กอน ระยะทางราว 510 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 11-12 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น** 
   (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและพื้นผิวถนน สามารถใช้ความเร็ว 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
 • Day 5
  5) วันที่ห้า ออยเมียร์กอน (กิจกรรมท้าทายความเย็น) (B/L/D)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   นำท่านชม แท่งอนุสรณ์สถานแห่งความหนาวเย็นขั้วโลก (The Pole of Cold Stella) เป็นอนุสรณ์สถานไฮไลท์แห่งหนึ่งที่โดดเด่นเห็นได้ชัดของเมืองตอมตอร์ แท่งเสาหินทรงกลมสีเงินที่ตั้งสูงขึ้นมา มีลูกโลกวางอยู่บนจุดสูงสุด
   ด้านล่างลงมาจากลูกโลกสลักตัวอักษรสีน้ำตาลเข้ม คำว่าตอมตอร์ (Tomtor) ทั้งในภาษาอังกฤษและรัสเซีย อนุสรณ์สถานล้อมรอบด้วยรั้วเหล็กสีฟ้าอ่อนสูงประมาณครึ่งเมตร โดยที่ฐานของแท่งเสาหินแกะสลักทั้งสี่ด้านเป็นรูปสองมือประคองลูกโลกไว้ โดยส่วนตรงกลางของแต่ละลูกโลกสื่อถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่น เช่น ชุดท้องถิ่นของชายและหญิง เป็นต้น มีไฮไลท์สำคัญคือ ได้สลักบอกอุณหภูมิติดลบต่ำสุดที่ถูกบันทึกได้ที่ -71 องศาเซลเซียส หากมาเยือนตอมตอร์แล้วไม่มาที่นี่ ถือว่าพลาด
   สุดพิเศษ เชิญท่านรับประกาศนียบัตรยืนยันความเป็นผู้พิชิตความหนาวเย็นสุดขั้ว พร้อมถ่ายภาพเก็บความประทับใจร่วมกับ ชิสคาน (Chyskhaan) หรือ ซานต้าคลอสตามตำนานรัสเซียท้องถิ่นว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้พิชิตออยเมียร์กอน หมู่บ้านที่หนาวเย็นที่สุดในโลก
   นำท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่นในบริเวณ แม่น้ำอินดิเกียร์ก้า
   (Indigirka River) เพื่อชมวิธีการตกปลาและร่วมกิจกรรมตกปลากับชาวประมงท้องถิ่น
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย นำท่านชม ฟาร์มม้ายาคุตสค์ (Yakutian Horse Farm) ม้าชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เชื่อง ลักษณะของม้าจะตัวใหญ่กว่าม้าป่าพันธุ์ท้องถิ่นมองโกเลียทาคิ (Takhi) หรือ พริเซวอลสกี้ (Przewalsky) ม้ายาคุตสค์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่หนาวเย็นสุดๆ เพราะมีขนตามตัวและขนแผงคอที่หนากว่าปกติทำให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศที่โหดร้ายในอุณหภูมิติดลบถึง -70 องศาเซลเซียสได้อย่างดี  ม้ายาคุตสก์นี้ถูกพบในบริเวณพื้นที่แถบไซบีเรียนี้ราวช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 เพราะผู้คนได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ จึงนำม้าสายพันธุ์นี้เข้ามาใช้งานด้วย
   แล้วต่อนำชม อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Tunnel) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บรักษาอาหารทำหน้าที่เสมือนตู้เย็น มีการสลักน้ำแข็งเป็นผนังและเพดานขนาดใหญ่และงานประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักต่างๆ ภายในอุโมงค์
   จากนั้นเดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์ตำนานท้องถิ่นตอมตอร์ (Tomtor Local Lore Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเล็กๆแต่ทรงคุณค่า เพราะจัดแสดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่นี่ ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 3 โซนนิทรรศการ อันได้แก่ โซนเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่ 2 เกี่ยวเนื่องกับตอมตอร์  โซนค่ายกูลัก (Gulag) ซึ่งใช้เป็นค่ายกักกันแรงงานของโซเวียตในยุคสตาลิน โซนตอมตอร์-ความหนาวเย็นขั้วโลก ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวต่างๆในอดีตอันเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์รัสเซีย
   แวะชม แม่น้ำคายดูซัน (Kuidusun River) ที่ยังคงไหลเอื่อยไม่เป็นน้ำแข็ง แนะนำให้ท่านลองสัมผัสสายน้ำในแม่น้ำถึงความเย็นยะเยือกท่ามกลางหิมะขาวโพลน
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ 
   เข้าสู่โรงแรมที่พักหรือเกสต์เฮ้าส์แบบท้องถิ่น ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day 6
  6) วันที่หก ออยเมียร์กอน - ฮันดีกา (B/L/D)

  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   ออกเดินทางสู่ ฮันดีกา ระหว่างทางขากลับ เราจะแวะชม แคมป์ฤดูหนาวกวางเรนเดียร์ (Reindeer Herders Winter Camp) ซึ่งท่านสามารถทำกิจกรรมนั่งเรนเดียร์ลากเลื่อนบนหิมะ (Raindeer Sleigh rides) และชิมเนื้อกวางเรนเดียร์ตามแบบฉบับอาหารของชาวเร่ร่อนพื้นถิ่นที่นี่ 
   ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางต่อกลับไปยังเมืองฮันดีกา อันเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางวันนี้ โดยใช้เส้นทางเดิมเดียวกัน แวะเก็บภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดสองข้างเป็นระยะๆ 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
   บ่าย ออกเดินทางต่อไปยังเมือง เทียวพลีคลูส (Tyoply Klyuch) ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและภูมิประเทศของทิวเขาที่สลับซับซ้อนกันอย่างสวยงาม เดินทางต่อจนกระทั่งถึงเมืองฮันดีกา
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   เข้าสู่โรงแรมที่พักหรือเกสต์เฮ้าส์แบบท้องถิ่น ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
   ** ออยเมียร์กอน - ฮันดีกา ระยะทางราว 510 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 11-12 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น** 
   (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและพื้นผิวถนน สามารถใช้ความเร็ว 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

 • Day 7
  7) วันที่เจ็ด ฮันดีกา - ยาคุตสค์ (B/L/D)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   เดินทางมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองยาคุตสค์ ระหว่างทาง แวะพักจิบชากาแฟตามร้านกาแฟท้องถิ่นสไตล์ Road Café 
   ครั้นเดินทางถึงเมืองเชิร์คยอค (Cherkyokh) <ระยะทางราว 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3-4 ชั่วโมง> 
   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยาเชอเก็กสกี้ (Cherkekhskiy Historical and Ethnographic Open Air Museum) ถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งด้านชาติพันธุ์วิทยาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองเชิร์คยอค ซึ่งพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว่า 125 ไร่ และพื้นที่นี้เคยถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของนักโทษ
   ทางการเมืองที่ถูกเนรเทศมาในช่วงปลายปีค.ศ. 1800 เหล่านักโทษทางการเมืองกลุ่มจึงได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวยาคุตสค์ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นในบริเวณนี้แล้วถ่ายทอดผ่านทางผลงานศิลปะ ดนตรี บทกวี และอื่นอีกมากมาย หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซีย รัฐบาลคอมมิวนิสต์นำโดยโจเซฟ สตาลิน ได้ไล่กวาดล้างพื้นที่ทั้งหมดในรัสเซียในช่วงปลายปีค.ศ.1930 ยังคงมีการกดขี่ข่มเหงชาวยาคุตสค์เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังจัดแสดงอาคารบ้านเรือนเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าดั้งเดิม ภายในแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียชนบทในสมัยก่อน โดยจะมีโบสถ์ไม้ บ้านเรือน ฟาร์ม คอกสัตว์ เป็นต้น 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
   บ่าย ครั้นเดินทางถึงเมืองยาคุตสค์ <ระยะทางราว 240 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  5 ชั่วโมง> อิสระให้ท่านได้
   สำรวจตลาดเพื่อช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในห้างสรรพสินค้าตามอัธยาศัย
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองยาคุตสค์
   ** ฮันดีกา -ยาคุตสค์ ระยะทางราว 420 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 8 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ** 
   (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและพื้นผิวถนน สามารถใช้ความเร็ว 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
 • Day 8
  8) วันที่แปด ยาคุตสค์ - กรุงเทพฯ
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องของโรงแรม (Breakfast Box)
   04.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมชโดนัลรอดนี (Mezhdunarodnyy Airport) เมืองยาคุตสค์ เตรียมตัวเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
   06.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโนโวซิบิร์สค์  โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7 5262 (06.25-08.45) 
   (ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 20 นาที)
   08.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทัลมาเชโว (Tolmachevo Airport) เมืองโนโวซิบิร์สค์ รอเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง กรุงเทพฯ 
   11.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7 5703 (11.35-18.50) 
   (ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง 15 นาที)  
   18.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
Top