ทัวร์เวียดนาม เต๋อเทียน
ทัวร์
เอเชีย
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
18-22 กุมภาพันธ์ 2562 / 11-15 มีนาคม 2562
Hilight

ทัวร์เวียดนาม - น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกมิตรภาพสองแผ่นดิน เยือน นิงห์บิงห์ ฮาลอง หลั่งเซิน กาวบั่ง ฮานอย เที่ยวครบจบทริปสวยเพียง 5 วัน 4 คืนเท่านั้น นอกจากน้ำตกมิตรภาพแล้ว ราคายังเป็นมิตรอีกด้วย

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  วันแรก กรุงเทพฯ - นิงห์บิงห์ - ถ้ำตามก๊ก - ฮาลอง - ตลาดกลางคืนฮาลอง (-/L/D)
  • 05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินด้านเอกสารและสัมภาระให้กับท่าน
   07.45 น. เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 560 (07.45-09.35) (ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 50 นาที)
   09.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับเวลาที่ประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าว เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์     ถ้าหากฮาลองเบย์ลือชื่อด้วยภูมิทัศน์อันโดดเด่นด้วยภูเขาหินขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยทะเล นิงห์บิงห์ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน เนื่องด้วยภูเขาหินขนาดใหญ่นั้นโอบล้อมนาข้าวในน้ำ เป็นทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลทำนาซึ่งหาชมที่ไหนไม่ได้ง่ายนัก 
   กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
   บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำตามก๊ก หมายถึง ถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฏเป็นหลักฐาน ลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ   ฮาลอง ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลิน เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวจะมีชาวไร่ ชาวนาให้เห็นอย่างเพลินตาสลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
   เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม ซึ่งที่ฮาลองนี้ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรสร้างอย่างวิจิตรงดงามดั่งภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองนั้นประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะและได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปีค.ศ.1994
   ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายที่ ตลาดกลางคืนฮาลอง ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า สินค้าที่ระลึกของเวียดนาม ที่นี่ท่านจะเพลิดเพลินกับการต่อรองราคาสินค้าซึ่งท่านใดที่เป็นนักช้อปไม่ควรพลาด
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก ROYAL LOTUS 4* หรือเทียบเท่า
 • Day 2
  วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ - หลั่งเซิน (B/L/D)
  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของ อ่าวฮาลอง ประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชม ถ้ำสวรรค์ หินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ จนสวยบรรเจิดเกิดจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆมากมาย ทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้า ศิวลึงค์ พระพุทธรูป ชมแพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง เขาจะสร้างแพทำเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล เช่นกุ้ง หอย ปู ปลา ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ จากที่นี่ได้
   กลางวัน บริการอาหารกลางวัน บนเรือสำราญ
   บ่าย เดินทางสู่ เมืองหลั่งเซิน อีกหนึ่งไฮไลท์ด้านการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงทัศนียภาพที่สวยงามที่เป็นดั่งแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในอดีตเมืองแห่งนี้เคยถูกครอบครองโดยฝรั่งเศสในปีค.ศ.1885 จึงส่งผลให้เมืองมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากดังที่เห็นในปัจจุบัน
   ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก VINPEARL HOTEL LANG SON 5* หรือเทียบเท่า
 • Day 3
  วันที่สาม น้ำตกเต๋อเทียน - ถ้ำเหงื่อมงาว - กาวบั่ง (B/L/D)
  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   ออกเดินทางสู่ น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกเต๋อเทียนเป็นชื่อภาษาจีน ส่วนคนเวียดนามเรียกว่า น้ำตกบ๊านยก เป็นน้ำตกตั้งอยู่ระหว่างชายแดนเวียดนามและจีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ จัดเป็นน้ำตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก  (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) นำท่านล่องแพไม้ไผ่เพื่อไปชมน้ำตกเต๋อเทียนในระยะใกล้
   กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเหงื่อมงาว จัดเป็นถ้ำหินปูนที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนามที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปทรงต่าง ๆส่งประกายวาววับเมื่อต้องแสง ดูงดงามตระการตา ตลอดทั้งแนวยาวของถ้ำราว 2,000 กว่าเมตร นักท่องเทียวทั้งในและต่างประเทศมักเปรียบเปรยว่า เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ นอกจากนี้ ถ้ำเหงื่อมงาว หรือที่เรียกว่า ถ้ำเสือ ตามภาษาถิ่นของชนเผ่าไต มีตำนานเรื่องเล่าของชาวบ้านว่าในสมัยก่อนที่นี่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเสือร้ายหลายตัว หรืออาจจะเป็นเพราะเสียงน้ำไหลภายในถ้ำเมื่อฟังจากข้างนอกแล้วคล้ายเสียงเสือร้องนั่นเอง จึงได้ตั้งชื่อว่า “ถ้ำเสือ” 
   เมื่อได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่ กาวบั่ง ซึ่งเป็นถิ่นปฏิวัติที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม
   ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก SAI GON BAN GIOC RESORT 4* หรือเทียบเท่า
 • Day 4
  วันที่สี่ กาวบั่ง - ฮานอย (B/L/D)
  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   เช้านี้เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย นำท่านนั่งรถชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองกาวบั่ง (ระยะทางจากเมืองกาวบั่งถึงฮานอยประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 6 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านชม เขตโบราณสถานปั๊กป๊อ ถือเป็นถิ่นกำเนิดของขบวนการกู้ชาติปฏิวัติเวียดนามที่เกี่ยวพันกับช่วงประวัติศาสตร์สำคัญในการเคลื่อนไหวของท่านโฮจิมินห์เพื่อนำการปฏิวัติเวียดนามช่วงปีค.ศ.1941-1945 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งเตรียมการลุกขึ้นสู้ช่วงชิงอำนาจรัฐทั่วประเทศ
   กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
   บ่าย เดินทางสู่ เมืองฮานอย  เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี โดยมีแม่น้ำแดง เป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านฮานอยก่อนไหลลงสู่อ่าวตังเกี๋ย ว่ากันว่ากรุงฮานอยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า Little Paris เพราะได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์ฝรั่งเศสงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆ ในแถบอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังคงเหลือร่องรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย นครหลวงเก่าแก่แห่งนี้จัดงานเฉลิมฉลองครบวาระ 1,000 ปีแห่งการสถาปนาเมืองเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2010 และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น
   ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก MERCURE HANOI LA GARE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • Day 5
  วันที่ห้า สุสานลุงโฮจิมินห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว - บ้านพักโฮจิมินห์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน -ตลาดโบราณ - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   นำท่านเดินทางสู่ สุสานโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่ง โฮจิมินห์ อ่านคำประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1945 ภายในสุสานเป็นที่เก็บศพอาบน้ำยาของลุงโฮนอนสงบนิ่งเหมือนคนนอนหลับอยู่ภายในโลงแก้ว สร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิตและไม้มีค่าจากทั่วประเทศ (ปิดทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์เสาเดียว มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลี่ไทโต ราชวงศ์หลี ทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมมาประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งทารกเพศชายให้ไว้ในอ้อมแขน ซึ่งต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับหญิงชาวนา และนางได้ให้กำเนิดพระราชโอรสตามที่ได้ทรงพระสุบิน พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม 
   พาท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ เป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เหมือนสามัญชนธรรมดา ซึ่งแสดงถึงความสมถะเรียบง่าย จนได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของประเทศเวียดนาม
   กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
   บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานว่า ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิเลเหล่ย แห่งราชวงศ์เลได้ทำสงครามสู้รบกับราชวงศ์หมิงของจีนที่เข้ามารุกรานเวียดนาม  ในขณะที่พระองค์ได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ก็ปรากฎว่ามีเต่ายักษ์ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์เพื่อนำไปใช้ในการสู้รบ หลังจากนั้นพระองค์ได้กลับไปสู้รบจนได้รับชัยชนะเหนือจีน ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์จึงได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบนั่นเอง นำท่านเดินทางสู่ วัดหง๊อกเซิน เป็นวัดเก่าขนาดเล็ก    ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ภายในวัดมีวิหารชั้นเดียว สถาปัตยกรรมแบบจีนที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของจีนและคติความเชื่อทางศาสนาที่มีต่อเวียดนามได้ชัดเจน ภายในตัววิหารด้านในมีการจัดแท่นบูชาเทพเจ้าไว้ให้กราบสักการะ ซึ่งดูคล้ายกับศาลเจ้าจีนในประเทศไทย วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีมุมสวยๆ ให้เลือกถ่ายภาพพร้อมชื่นชมกับความงดงามรอบทะเลสาบคืนดาบ อิสระให้ท่านเดิน   ช้อปปิ้งถนน 36 สาย หรือตลาดโบราณ เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก รองเท้า ชุดอ๋าวหญ่าว ชา กาแฟ หรือสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก และภาพเขียน เพื่อนำไปเป็นที่ระลึกหรือนำเป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรัก ที่มีเฉพาะศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
   นำท่านเข้าชม การแสดงระบำหุ่นกระบอก ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์เด่นของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้ำผสมผสานกับดนตรีบรรเลงแบบฉบับเวียดนามและคณะละครพากย์สดๆประกอบ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินนานาชาตินอยไบ
   20.25 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565 (ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 50 นาที)
   22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
Top