ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง
ทัวร์
เอเชีย
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
19-23 กุมภาพันธ์ 2562 | 1-5 มีนาคม 2562
Hilight

สวยสะท้าน เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือสุดพิเศษ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาท่ามกลางธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์ ไม่พลาดเยือนฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง ทัวร์เวียดนามเหนือสวย สนุก คุ้มค่ากับการเดินทางแน่นอน

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – ตลาดซาปา (-/L/D)
  • 05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินด้านเอกสารและสัมภาระให้กับท่าน
   07.45 น. เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 560 (07.45-09.35) (ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 50 นาที)
   09.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับเวลาที่ประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก โดยใช้ทางด่วนจากนอยไบ ด้วยระยะทางรวม 295 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ชั่วโมง) 
   กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
   บ่าย เดินทางต่อสู่ ซาปา เป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ที่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,500 เมตร ซาปาในอดีตคือสถานที่พักตากอากาศที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในราวปีค.ศ.1920-1950 เพราะซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ปัจจุบัน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม 
   ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
   อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน ตลาดซาปา (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย ครึกครื้นไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าชาวเขาเผ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ 
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก AMAZING SAPA 4* หรือเทียบเท่า 
 • Day 2
  วันที่สอง ซาปา – เขาฮัมรอง – เขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าต ก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ลาวไก (B/L/D)
  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   เชิญชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมพาโนรามา 
   นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดยกระเช้าไฟฟ้าไปยังยอดเขาสูงที่เปรียบเสมือน "หลังคาแห่งอินโดจีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสลิงสามสายยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร ระหว่างทางท่านจะได้เห็นน้ำตกสีเงิน หมู่บ้านก๊าต ก๊าต และนาขั้นบันไดที่อยู่เบื้องล่าง เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบน ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในบรรยากาศธรรมชาติสวยงาม เชิญท่านเดินเท้าขึ้นบันได 450 ขั้นเพื่อพิชิตยอดเขาและชมแผ่นป้ายหิน Fansiban ที่สลักไว้บนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ทัศนียภาพของเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหลายทิวที่ทอดยาวมาจากต้าหลี มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดคือ ฟานซิปัน (fansipan) ของเทือกเขาหว่าง
   เหลี่ยนเซิน นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีนสูงถึง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพป่าก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์สูง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจและสูดโอโซนให้เต็มปอด
   กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
   บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ (Cat Cat Village) เพื่อชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ พร้อมชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างไกลสุดตา การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าต ก๊าตนี้ สามารถเดินเท้าหรือนั่งรถก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านก๊าต ก๊าต  และจากนั้นจึงเดินเท้าต่อลัดเลาะไปตามไหล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้าน เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบฉบับสุขพอเพียงของชาวเขาพื้นเมืองที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ตลอดเส้นทางเดินเท้าพบชุมชนบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว 
   นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซิปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร ครั้นได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่ ลาวไก
   ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก ARISTO LAO CAI HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
 • Day 3
  วันที่สาม ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – ถนน36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   เดินทางสู่ ฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี โดยมี แม่น้ำแดง เป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านเมืองฮานอยก่อนไหลลงสู่อ่าวตังเกี๋ย ว่ากันว่ากรุงฮานอยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า Little Paris เพราะได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์ฝรั่งเศสงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆ ในแถบอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังคงเหลือร่องรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย นครหลวงเก่าแก่แห่งนี้จัดงานเฉลิมฉลองครบวาระ 1,000 ปีแห่งการสถาปนาเมืองเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2010 และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น  (ใช้เวลาเดินทางราว 5 ชั่วโมง) 
   กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET
   นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานว่า ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิเล เหล่ย แห่งราชวงศ์เลได้ทำสงครามสู้รบกับราชวงศ์หมิงของจีนที่เข้ามารุกรานเวียดนาม  ในขณะที่พระองค์ได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ก็ปรากฎว่ามีเต่ายักษ์ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์เพื่อนำไปใช้ในการสู้รบ หลังจากนั้นพระองค์ได้กลับไปสู้รบจนได้รับชัยชนะเหนือจีน ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์จึงได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบนั่นเอง นำท่านเดินข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสที่ถือเป็นสัญลักษณ์ไฮไลท์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย เพื่อใช้ข้ามไปสู่วัดหง็อกเซิน ซึ่งจุดนี้เป็นที่คุ้นตาสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนฮานอย พาท่านชม วัด หง๊อกเซิน เป็นวัดเก่าขนาดเล็กที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ภายในวัดมีวิหารชั้นเดียว สถาปัตยกรรมแบบจีนที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของจีนและคติความเชื่อทางศาสนาที่มีต่อเวียดนามได้ชัดเจน ภายในตัววิหารด้านในมีการจัดแท่นบูชาเทพเจ้าไว้ให้กราบสักการะ ซึ่งดูคล้ายกับศาลเจ้าจีนในประเทศไทย วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีมุมสวยๆ ให้เลือกถ่ายภาพพร้อมชื่นชมกับความงดงามรอบทะเลสาบคืนดาบ แต่ถ้าหากมองไปที่กลางทะเลสาบ ท่านจะมองเห็นเจดีย์โบราณตั้งอยู่ มีชื่อเรียกว่า ทาพ รัว (Thap Rua) ซึ่งหมายถึง “หอคอยเต่า” ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล หากโชคดีอาจมีโอกาสเห็นเต่ายักษ์โผล่พ้นน้ำขึ้นมาอวดโฉมให้ได้ชมกันแบบเต็มตา 
   เดินทางต่อไปชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารทศกร ถือของมงคลรวม 8 
   อย่าง มีตำนานเล่าว่าพระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กำเนิด
   ทายาทเพศชายตามที่พระองค์ทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตอบแทนพระกรุณาธิคุณของเจ้าแม่กวนอิม
   อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบน ถนน 36 สาย ที่มีสินค้าราคาถูกหลากหลายประเภท ให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน ฯลฯ 
   ต่อจากนั้น นำท่านเข้าชม การแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์เด่นของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้ำผสมผสานกับดนตรีบรรเลงแบบฉบับ
   เวียดนามและคณะละครพากย์สดๆประกอบ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
   ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก NESTA HANOI 4* หรือเทียบเท่า
 • Day 4
  วันที่สี่ ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ฮาลอง – ตลาดกลางคืนฮาลอง (B/L/D)
  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฏเป็นหลักฐาน ลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลิน เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวจะมีชาวไร่ ชาวนาให้เห็นอย่างเพลินตาสลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ 
   กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม ซึ่งที่ฮาลองนี้ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรสร้างอย่างงดงามดั่งภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “มรดกโลก” 
   ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้ง Halong Night Market ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก ROYAL LOTUS 4* หรือเทียบเท่า
 • Day 5
  วันที่ห้า ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพฯ (B/L/-)
  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของ อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชม ถ้ำสวรรค์ หินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำจนสวยบรรเจิดเกิดจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆมากมาย ทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค์ ชมแพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทำเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล เช่น
   กุ้ง หอย ปู ปลา ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่นี่ได้ 
   นำท่านชม เกาะไก่จูบกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน
   กลางวัน บริการอาหารกลางวัน บนเรือ  แบบ SEAFOOD
   บ่าย ถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (4 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกชมโรงงานหยก สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินนานาชาตินอยไบ
   20.25 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565 (ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 50 นาที)
   22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Top