ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ชัยปุระ ทัชมาฮาล 8 วัน
ทัวร์
เอเชีย
ระยะเวลา
8 วัน
สายการบิน
วันเดินทาง
11-18 เมษายน 2563
Hilight

บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด ขอแนะนำท่านเดินทางสู่ดินแดน แคชเมียร์  อัญมณีแห่งดินแดนใต้ฟ้าขอบหิมาลัย หรือที่นักเดินทางท่องเที่ยวยกย่องและกล่าวขานว่าเป็น  สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนภารตะ   สัมผัสวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ด้วยการใช้ชีวิตในเรือบ้าน นอนพักผ่อนท่ามกลางทะเลสาบและขุนเขา ดูนกชมไม้หลากหลายชนิด มีคำกล่าวสำหรับวิถีชีวิตชาวแคชเมียร์บนทะเลสาบดาลและนากีน “ กล่าวกันว่า หากใครที่เดินทางมาแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาพักเรือบ้าน ก็เปรียบเสมือนว่าท่านมาไม่ถึงแคชเมียร์ ”  ด้วยการตกแต่งภายในเรือบ้านที่ใช้ไม้สนซีดาลแกะสลักลวดลายแบบศิลปะของแคชเมียร์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในดินแดนแห่งนี้ การมาเยือนแคชเมียร์จะไม่สมบูรณ์แบบจนกว่าคุณจะได้ล่องเรือชิคาร่าไปตามทะเลสาบ สัมผัสประสบการณ์กับการนั่งเรือชิคาร่าซึ่งเป็นพาหนะที่สำคัญและผูกพันกับชาวแคชเมียร์มานาน แคชเมียร์ยังเป็นดินแดนสวรรค์ของคู่รักฮันนีมูนและเป็นที่เปรียบเปรยเหมือนสวรรค์บนดิน 

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  วันแรก กรุงเทพฯ - เดลี - อัครา ( อาหารมื้อ --- / กลางวัน / ค่ำ )
  • 06.30 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้า 10 แถว W เคานเตอร์สายการบินแอร์อินเดีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ


   08.55 น.       เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่มหานครเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333 ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง ( บนเครื่องมีอาหารเสิร์ฟบริการ )


   12.00 น.       ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากผ่านด่านกองตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองหลวงเดลี


   กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน


   บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย  เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล สลับกันกับเมืองเดลี และเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักระดับ World Class เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางราว 5 ชั่วโมง ( ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร )   


   เย็น             รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่ COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL -  5*  หรือเทียบเท่า

 • Day 2
  วันที่สอง อัครา - ชัยปุระ ( อาหารมื้อ เช้า / กลางวัน / ค่ำ )
  • เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   หลังจากนั้น นำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดารัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮานที่มีต่อพระมเหสีมุมตัสมาฮาลที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่ 14 และ  ภายในชั้นล่างของทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัสและกษัตริย์ซาจาร์ฮาน โดมหินอ่อนสีขาวที่สวยงามโดดเด่นจะเปลี่ยนสีไปตามช่วงเวลาของแสงแดดที่ทอแสงสาดมายังทัชมาฮาล อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงวิวแม่น้ำยมุนาที่ลัดเลาะเลียบด้านหลังของทัชมาฮาล   


   จากนั้นพาท่านชม อัคราฟอร์ท ซึ่งฟอร์ทแห่งนี้ห่างจากทัชมาฮาลราว 3 กิโลเมตร เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลมีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้งอาคารหินทรายสีแดง  สร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์  ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮานโดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านกระจกเงาที่ตั้งอยู่ในที่คุมขังสะท้อนเงาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย เดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ( ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางราว 6 ชั่วโมง ) หรือ นครสีชมพู คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า “ไจปูร์” หรือ “ไจเปอร์” เมืองหลวงของแคว้นราชาสถาน ( RAJASTHAN ) ในอดีตเคยมีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่พบเห็นได้จากป้อมปราการที่ เด่นสง่าตามเนินเขา ท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 เป็นผู้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1728 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  
   เย็น            รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่   JAIPUR MARRIOTT HOTEL - 5* หรือเทียบเท่า

 • Day 3
  วันที่สาม ชัยปุระ - เดลี ( อาหารมื้อ เช้า / กลางวัน / ค่ำ )
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
   นำท่านแวะถ่ายรูป ฮาวามาฮาล ( PALACE OF THE WIND ) อันสวยงาม สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า ไสว ชัย สิงห์ เมื่อปีค.ศ.1799 วังขนาดเล็กสูง 5 ชั้น วังเล็กๆนี้มีซอกซอยทางขึ้นวนเป็นเขาวงกต มีช่องหน้าต่างเล็กมากมาย นางกำนัลสมัยนั้นได้มีโอกาสยลโลกภายนอกและรับลมจากช่องหน้าต่างเหล่านี้ จากนั้นเที่ยวต่อ นำท่านเดินทางไปชม ป้อมอัมเบอร์ฟอร์ท พาท่านนั่งช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรสวยงาม ชม พระราชวังอัมเบอร์พาเลซ ( AMBER PALACE ) อันใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนซิงค์ ในปี ค.ศ.1592 และเสร็จสิ้นในสมัยมหาราชาใจซิงค์ เป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ห้อมล้อมด้วยทิวเขารอบด้าน มีกำแพงสูงใหญ่เป็นปราการป้องกันเมือง ชมวิวทิวทัศน์เมืองสีชมพูเบื้องล่าง จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซิตี้พาเลซ ( CITY PALACE ) อดีตเป็นที่พำนักหลักของครอบครัวผู้ปกครองเมือง และเป็นรู้จักกันทั่วไปในด้านสถาปัตยกรรมชั้นยอด ชมศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรมของรัฐราชสถาน ในอดีต มหาราชา ไสว ชัยสิงห์ ที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงจากพระราชวังแอมเบอร์มายังเมืองชัยปุระ และได้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ใจกลางเมือง ปัจจุบันเรียกว่า CITY PALACE ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่ว นพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองชัยปุระ 

   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย เดินทางกลับสู่เมืองเดลีมหานครแห่งชีวิต เพลิดเพลินกับการชมวิวชนบทและทุ่งหญ้าระหว่างทาง ใช้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองเดลี ประมาณ 6 ชั่วโมง 
   ค่ำ            รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร   นำท่านเข้าพักที่  NOVOTEL AEROCITY HOTEL -  5* หรือเทียบเท่า 

 • Day 4
  วันที่สี่ เดลี - ศรีนาคา - สวนโมกุล ( อาหารมื้อ เช้า / กลางวัน / ค่ำ )
  • เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม 
   อิสระให้ท่านพักผ่อน ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ 
   10.15 น. เดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 825
   ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 ชั่วโมง ( บนเครื่องมีอาหารเสิร์ฟบริการ )                                                                      
   11.45 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา  เมืองศรีนาคาเป็นเมืองหลวงฤดูร้อนของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ คือ เมืองแห่งทะเลสาบท้องน้ำ เรือกสวนและสิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงามเหมือนภาพวาด  ศรีนาคาตั้งอยู่ ณ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่ง สามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว นำท่านชม สวนชาลิมาร์ ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต สวนชาลิมาร์แห่งนี้เป็นสวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคี ช่วงน้ำหลากน้ำพุภายในสวนเกิดขึ้นได้โดยแรงดันน้ำธรรมชาติที่มาจากภูเขา ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สีสันของดอกไม้แปลกตาและหลากหลายแข่งกันออกดอกให้ท่านยลโฉม  รวมทั้งต้นชีน่าร์ (ชื่อต้นไม้ที่เรียกตามภาษาท้องถิ่น) หรือเมเปิ้ล ซึ่งใบจะมีขนาดใหญ่ ต้นไม้ในสวนแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากบางต้นมีอายุกว่า 300-400 ปี จากนั้นนำชม สวนนิชาท ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบดาล มีภูเขาซาร์บาวาลตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ที่หาพบเห็นได้ยากและดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน และหนุ่มสาวชาวแคชเมียร์ที่มักใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นัดหมาย พูดคุย และบางครอบครัวก็มาปิคนิคทานอาหารเย็นกันที่สวนแห่งนี้ 
   เย็น รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่เรือบ้าน HOUSEBOAT

 • Day 5
  วันที่ห้า ศรีนาคา – กุลมาร์ค ( อาหารมื้อ เช้า / กลางวัน / ค่ำ )
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่เรือบ้าน
   นำท่านเดินทางโดยรถจี๊ปสู่ กุลมาร์ค ซึ่งชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่า Meadow of Flower หรือ ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน ระยะทาง 56 กิโลเมตร จากเมืองศรีนาคา  กุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระดับความสูง 2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล   ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก ส่วนในช่วงฤดูหนาวมีหิมะปกคลุมไปทั่ว ที่นี่กลายเป็นสถานที่เล่นสกีซึ่งท่านสามารถที่จะเล่นสกีได้ ( ค่าเช่าสกีไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ) โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลัง  ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของอินเดียอีกแห่งหนึ่งด้วย จากนั้นนำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ( กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา ) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซีในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจามมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยที่นี่ในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์ค ถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจัด ท่านจะได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาที่บางยอดยังมีหิมะปกคลุมสวยงามในทุกทิศทาง รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองของโลกจากยอดเขาเอเวอร์เรสต์ 
   (สำหรับท่านที่ต้องการพิชิตยอดเขากุลมาร์คที่สูงขึ้นไปอีก ก็สามารถซื้อบัตรกอนโดลาขึ้นเฟส 2 ได้ ราคาประมาณ 1,200 รูปีต่อท่าน ไม่รวมในค่าทัวร์ ) จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย หรือเล่นกิจกรรมนั่งเลื่อน เล่นสกีตามอัธยาศัย 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย พาท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา นำท่านเที่ยวชม จามามัสยิด ซึ่งสร้างเป็นครั้งแรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย ซึ่งเป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมของเนปาลด้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่ตัดจากต้นซีดาลทั้งต้นกว่า 300 ต้นเรียงรายอยู่ ( ท่านสามารถร่วมทำบุญและบริจาคเพื่อช่วยทะนุบำรุงสถานที่ได้ตามแต่จิตศรัทธา )  ต่อด้วยการพาท่านไปชม มัสยิดเขียว ซึ่งสร้างเพื่อระลึกถึงและเคารพบูชานักบวชชาวมุสลิมที่ชื่อ ชาฮามดาม เป็นมัสยิดแห่งแรกในแคชเมียร์ ภายในตกแต่งด้วยเปเปอร์มาเช่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียว ตกแต่งภายในไว้อย่างสวยงาม 
   เย็น รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่เรือบ้าน HOUSEBOAT  บรรยากาศบนเรือบ้านจะขาดเสียไม่ได้ คือ พ่อค้าหน้าไม่ค่อยใส ( เพราะหนวดเครา ) ที่เพียรพยายามเสนอขายสินค้าพื้นเมืองให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่ระลึกที่ทำมาจากกระดาษอัด หรือ PaperMache, ไม้แกะสลัก ,ผ้าคลุมไหล่, สร้อย กำไล และหากท่านไม่มีเงินรูปี ยังสามารถแลกกับนายธนาคารซึ่งลอยเรือ ( ธนาคารเคลื่อนที่ ) คอยให้บริการท่านได้ 

 • Day 6
  วันที่หก ศรีนาคา - พาฮาลแกม ( อาหารมื้อ เช้า / กลางวัน / ค่ำ )
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่เรือบ้าน
   ขบวนรถจี๊บออกเดินทางจากศรีนาคา ไป หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร  เป็นชุมทางที่คนท้องถิ่นใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองจามมูและเดลี “พาฮาลแกม” เป็นเมืองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,130 เมตร เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ทำครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้แบดสำหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไป ไม้แบดนี้ทำมาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   ช่วงบ่าย อิสระท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ขี่ม้าแคระ (มีคนจูง) ที่ลัดเลาะไปตามหุบเขาไปสู่จุดชมวิวของหุบเขาพาฮาลแกม (ขี่ม้าไป-กลับประมาณ 2 ชั่วโมง) เส้นทางการขี่ม้าอาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลต่างๆ  บางช่วงเส้นทางลัดเลาะไปตามหมู่บ้าน ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตของชาวแคชเมียร์ท้องถิ่นอย่างแท้จริง (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์) 
   สำหรับท่านที่ไม่ขี่ม้าสามารถเดินสำรวจ หรือเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น อาทิ ผ้าแคชเมียร์ รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อ ผ้าพันคอ กระเป๋า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอนอิง เป็นของฝากสำหรับการมาเยือนแคชเมียร์ 
   ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับศรีนาคา  
   เย็น รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่เรือบ้าน HOUSE BOAT 

 • Day 7
  วันที่เจ็ด ศรีนาคา – เดลี ( อาหารมื้อ เช้า / ---- / ค่ำ )
  • เช้ามืด นำท่านลงเรือชิคาร่าสู่ตลาดน้ำ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ระหว่างทางนั่งเรือ จะผ่านสวนผักลอยน้ำและร้านค้าที่ปักหลักกันกลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผัสวิถีชีวิตของพ่อค้าตัวจริงชาวแคชเมียร์เหนือท้องน้ำ ( ไม่เห็นแม่ค้าเลย ) และชาวสวนผักที่พร้อมใจกันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลกันที่ตลาดน้ำ ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับไปที่เรือบ้าน 
   รับประทานอาหารเช้าที่เรือบ้าน อิสระให้ท่านพักผ่อนและเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางกลับ
   09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน  
   ได้เวลาพอสมควรอำลาเมืองศรีนาคา หัวใจแห่งมงกุฏแท้เก็บภาพความประทับใจในความทรงจำ แล้วออกเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา
   14.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 822 (บนเครื่องบินมีอาหารบริการ)
   17.15 น. เดินทางถึงสนามบินเดลี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ
   23.00 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 334

 • Day 8
  วันที่แปด เดลี - กรุงเทพฯ
  • 04.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กลับบ้านด้วยความประทับใจไปอีกนาน
Top