ทัวร์สุพรรณบุรี-อู่ทอง ตามรอยศรีทวารวดี
ทัวร์
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
3-4/ 17-18/ 23-24/ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 14-15/ 25-26 พฤศจิกายน 5-6/ 10-11/ 16-17/ 26-27 ธันวาคม (สามารถทำกรุ๊ปส่วนตัวได้ตามวันที่สะดวก)
Hilight

โกลบอล ฮอลิเดย์ อยากชวนคุณมาร่วมสนุก กับทริปที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ บนแดนดิน “สุพรรณบุรี-อู่ทองศรีทวารวดี”  ชมประเพณี ลองทำยาดมตุ๊กตาหัวโต ณ โรงยาป้าต้อย อิ่มอร่อยกับอาการเลิศรสท้องถิ่น ที่คุณจะประทับใจแบบไม่รู้ลืม 

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  กรุงเทพฯ-ตลาดสามชุก-เมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  • 07.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
   07.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี  ระหว่างทางบริการอาหารเช้าบนรถ (BOX) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง (ระยะทาง 120 กิโลเมตร)  
   10.00 น. นำท่านเดินทางมาถึงยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดป่า ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ เดิมหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ต่อมาได้มีการบูรณะและทำเป็นปางป่าเลไลยก์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
   นำท่านสักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี แต่เดิมเรียกกันว่า “ศาลเทพารักษ์หลักเมือง” เป็นสถานที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งหลายคนเชื่อว่า หากได้มา กราบไหว้แล้ว จะนำมาซึ่งโชคลาภ ความร่ำรวย ความสำเร็จ และความสุข อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราว รูปแบบ วิถีชีวิตของชนชาวจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนชาวไทยของเรามาตั้งแต่อดีตอีกด้วย
   แวะชม พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรสุพรรณ มังกรยิ่งใหญ่ของชาวสุพรรณบุรีมีความสัมพันธ์ในเชิงการทูตประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ในการจัดเทศกาลงานตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
   บ่าย เดินทางต่อไปยัง ตลาด 100 ปี สามชุก ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิม 
   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที (ระยะทาง 40 กิโลเมตร)
   แวะ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สักการะพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรกู้ชาติชมนิทรรศการพระราชประวัติ
   จากนั้นนำท่านเดินทางมาถึงยัง ตลาดสามชุก 100 ปี แหล่งรวมรวบของอร่อยถูกและดีสัมผัสเสน่ห์ของเมืองไทยที่สร้างความประทับใจด้วยวิถีชีวิตแบบไทยๆ อันเรียบง่าย และมีความเป็นเอกลักษณ์ และกลิ่นอายของความเป็นไทยแบบดั้งเดิมที่ยังคงเสน่ห์ไว้ไม่ลืมเลือน ตลาดสามชุก เป็นที่อยู่ของชุมชนชาวไทย-จีน ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่ยังคง ความเป็นอดีตด้วยลวดลายฉลุไม้ที่เรียกว่าลายขนมปังขิง กว่า 19 ลาย เป็นศิลปะตกแต่งอาคารไม้โบราณ ที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน สองข้างทางของตลาดสามชุกจะเป็นอาคารไม้โบราณ วิถีชีวิตบรรยากาศภายในตลาดการค้าขายที่ยังคงรักษาวิถีแบบดั้งเดิมเช่นในอดีต ข้าวของเครื่องใช้ ขนมอาหารที่นำมาตั้งขายในตลาด สิ่งเหล่านี้ทำให้ ตลาดสามชุก ได้รับขนานนามว่า “ตลาด 100 ปี พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมตามอัธยาศัย
   นำท่านชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของน้องควายที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งนำเสนอ การท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ เน้นอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องควาย และเรื่องข้าว เพราะจังหวัดสุพรรณบุรี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่โดดเด่นด้านเกษตรกรรม  สำหรับไฮไลท์ของที่นี่ คือ เจ้าทุยหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งควายไทย ควายเผือก หน้าตาน่ารักน่าชังให้ท่านได้ชมกัน
   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองโบราณอู่ทอง ใช้เวลาเดินทาง
   ประมาณ 1 ชั่วโมง (ระยะทาง 50 กิโลเมตร)
   เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
   เข้าพักที่เมืองโบราณอู่ทอง Tolopoti Hotel & Resort หรือเทียบเท่า

 • Day 2
  เมืองโบราณอู่ทอง-กรุงเทพฯ
  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
   08.00 น. นำท่านนั่งรถรางท่องเที่ยวชม เมืองโบราณอู่ทอง ตั้งอยู่ในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นเมืองที่มีคูน้ำล้อมรอบ ผังเมืองเป็นรูปวงรี ถือเป็นเมืองโบราณที่สำคัญมากของประเทศไทย ผลจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่า พื้นที่บริเวณเมืองอู่ทองมีมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ต่อเนื่องถึงยุคโลหะ โดยพบหลักฐานคือเครื่องมือทำจากหินและเครื่องมือที่ทำจากโลหะ เช่น ใบหอกสัมฤทธิ์ ขวานสัมฤทธิ์แม่พิมพ์ต่างหูทำจากหิน ใช้หล่อโลหะ เดินทางหาอาหารทั่วเขตอู่ทอง เมื่อราว 3,000 ปี มาแล้ว
   นำท่านเดินทางไปยัง บ้านเขาพระ เป็นชุมชนไทพวนแหล่งการเรียนรู้ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพยากรทางวัฒนธรรม จากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน 
   เมื่อท่านได้เดินทางมาเยือนถึงเมืองโบราณอู่ทอง หรือ บ้านเขาพระแห่งนี้ ที่นี่จะมีประเพณีต้อนรับผูกแขนสู่ขวัญ จากผู้เฒ่าผู้แก่ชาวไทพวนรุ่นแรกอายุราว 90 ปี ที่ อพยพย้ายเข้ามาบ้านเขาพระแห่งนี้  นำท่านผูกขวัญ รับศีล รับพร พร้อมฟังเพลงขับกล่อมโบราณ จากคุณยายวันดี คุณตาสุจินต์ สองตายายไทพวน ที่ดีใจที่มีลูกหลานมาเยี่ยมเยือนชุมชน 
   จากนั้นแวะชม พิพิธภัณฑ์บ้านเขาพระ จัดแสดงถึงความเป็นมาของชาวไทพวนสมัยโบราณ ของเครื่องใช้ต่างๆ สมัยโบราณ รวมถึงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ วิถีชีวิตต่างๆของชุมชนบ้านเขาพระ ชมประเพณีดีๆหลากหลาย อาทิ ลอยกระทงสวรรค์ แห่ปลาช่อน สารท์ไทพวน ฯลฯ ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์นี้ที่น่าสนใจมากๆคือ ห้องจำลองการลอยกระทงสวรรค์ ประเพณีประจำปีของชาวอู่ทอง ที่จะจัดขึ้นทุก 12 ค่ำ ของทุกปี 
   ของอร่อยหายากของบ้านเขาพระ นำท่านชิมขนมไทพวนโบราณ “ลูกปัดสลัดงา” ทั้งแปลกทั้งอร่อย หาทานยาก
   นำท่าน ชมการสาธิตกวนกะละแม “ตำนานดิน” เอ๊ะ! มันคืออะไรนะ? รู้แต่ว่า อร่อย หอม หวาน แถม มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกต่างหาก การเรียนรู้การทำกะละแมตำนานดินเป็นรากพืชสมุนไพรที่ขึ้นตามดิน ที่ส่วนมากเรียกกันว่าอบเชยเป็นสมุนไพรที่ไว้กินเป็นยาแก้อ่อนเพลียบำรุงปอด บำรุงหัวใจได้ โดยนำมาต้มเป็นชา และสามารถนำรากอบเชยนี้มาตำแล้วใส่ใน กะละแมสูตรเฉพระของชาวอู่ทองก็คือที่มาของ กะละแมตำนานดิน
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย นำท่านทำกิจกรรมสร้างสรรค์และเพลิดเพลินใจ ทำของใช้มีประโยชน์ “ยาดมตุ๊กตาหัวโต” เป็นคู่รัก พกพาติดตัว ไปหนมาไหนได้ตลอด สูตรยาดม ของป้าต้อยที่นี่ ไม่ธรรมดา ใช้สมุนไพรพื้นบ้านถึง 9 ชนิด เราต้องผสมให้เข้ากันเอง แล้วเอามาใส่ในขวดตุ๊กตาหน้าคนทวารวดี ที่เราต้องวาดงานศิลปะ แต่งแต้มสี สะบัดปลายพู่กันด้วยตนเอง.... ได้ออกมา เป็น ยาดม สูตร “หนึ่งเดียวในโลก”
   จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง เป็นสถานทีจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของยุคสมัยทวารวดีและโบราณวัตถุที่ขุดพบ ได้นำมาแสดงโชว์ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทั้งหมด ที่นี่มีอาคารจัดแสดงทั้งหมด 3 อาคาร คือ บรรพชนคนอู่ทอง อู่ทองศรีทวารวดี พัฒนาการผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ที่เก็บสะสมงานศิลป์วัตถุดีๆทรงคุณค่าของอาณาจักรทวารวดี ไว้มากมาย การจัดแสดงทำได้ดี จนเดินชมได้เรื่อยๆ อิสระให้ท่านได้ชมอย่างเพลิดเพลิน
   ได้เวลาอันสมควรเตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
   16.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
   (ระยะทาง 132 กิโลเมตร)
   18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

Top