ทัวร์เกาหลีเหนือ 2563
ทัวร์
เอเชีย
ระยะเวลา
9 วัน 7 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
12-20 พฤษภาคม 2563
Hilight


แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  วันแรก (อาทิตย์) | สุวรรณภูมินัดพบ
  • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)
 • Day 2
  วันที่สอง (จันทร์) | สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-เปียงยาง-เมียวเฮียงซาน
  • 01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 980 
   06.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (TRANSIT FLIGHT / ไม่มีวีซ่าจีนเข้ากรุงปักกิ่ง / ไม่ออกนอกสนามบิน) เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
   หมายเหตุ หัวหน้าทัวร์ จะดูแลจัดอาหารให้ท่าน 1 มื้อ ภายในสนามบินด้านใน หรือหากท่านต้องการดูแลตนเอง ท่านสามารถรับเงินสดเป็นค่าอาหารจากหัวหน้าทัวร์ 100 RMB/ท่าน   
   13.25 น. โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบิน CA 121 นำท่านเดินทางสู่นครเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี ทิศใต้ติดกับเกาหลีใต้โดยมีเส้นขนานที่ 38 เป็นเส้นแบ่งเขตแดน แม่น้ำอัมรกหรือยาลูเจียงและแม่น้ำตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนทางทิศเหนือ แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนเกาหลีเหนือกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา
   16.20 น. เดินทางถึงกรุงเปียงยาง (เวลาที่กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกว่าปักกิ่ง 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางสู่เมียวเฮียงซาน ภูเขาเมียวเฮียงซาน (Myohyang-ภูเขาหอม) อยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง เดินทางเข้าสู่ที่พัก
   20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม
   พักที่  HYANGSAN HOTEL ระดับ 4 ดาว (ดีที่สุดที่เมียวเฮียงซาน)
 • Day 3
  วันที่สาม (อังคาร) | เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอของขวัญ-กายกรรมเปียงยาง-สวนสนุกท้องถิ่น
  • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   นำชม วัดโปยอน (Phoyon Temple) วัดพุทธเก่าแก่โบราณเพียงแห่งเดียว ในบริเวณภูเขาเมียวยาง ที่มีอายุเกือบพันปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1042 มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญในด้านการจาริกแสวงบุญ ภายในวัดมีเจดีย์ 9 ชั้น เจดีย์ 13 ชั้น และหอสวดมนต์ ซึ่งผ่านการบูรณะ ปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งหลังจากโดนระเบิดเสียหาย 
   นำชมหอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Exhibition) สถานที่สำคัญที่สุดในเมียวเฮียงซาน ซึ่งมองจากทางเข้าด้านนอกแล้ว ดูเหมือนเป็นแค่อาคารธรรมดา ไม่สามารถบอกได้เลยว่าข้างในใหญ่โตเพียงใด แบ่งออกเป็น 2 ตึก
   ตึกแรก สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชั้น ประกอบด้วย 150 ห้อง มีพื้นที่ 46,000 ตรม. เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของกำนัลถึง 113,486 ชิ้น จาก 185 ประเทศ รวมทั้งจากประเทศไทย ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็นของมีค่าจากเพื่อนที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี
   ตึกที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996  มีห้องแสดงของขวัญ 50 ห้อง บนพื้นที่ 11,000 ตรม.  มีของขวัญและของกำนัล 40,033 ชิ้น  จาก 170 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล  (ห้ามถ่ายรูปภายในอาคาร)
   13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับกรุงเปียงยาง
   17.00 น. นำท่านเข้าชมการแสดงกายกรรมเปียงยาง (Pyongyang Circus) ที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงผาดโผนต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง 
   19.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
   หลังอาหาร 
   สร้างโอกาสธรรมดาที่ไม่ธรรมดา พบปะชาวเกาหลีเหนือท้องถิ่น ชมวิถีชีวิตยามค่ำ เมื่อเขาอยากรื่นเริง เมื่อเขาอยากพักผ่อน เมื่อเขาอยากสนุกสนานกับครอบครัว เค้าไปที่ไหนกัน ??? 
   พักที่  PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • Day 4
  วันที่สี่ (พุธ) | เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติ-ฟาร์มเกษตร-ช้อบปิ้ง
  • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
   นำท่านเดินทางสู่เคซอง (KAESONG) ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร 
   นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เข้าชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญา โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย 
   นำชมพิพิธภัณฑ์โครยอ (Koryo Museum)  หรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อยู่ใกล้กับเส้นขนานที่ 38  ได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ. 2013 สมัยอาณาจักรโครยอใช้เป็นสำนักการศึกษาของชนชั้นสูง ในลัทธิขงจื้อ ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงวัตถุโบราณ และสิ่งสะท้อนร่องรอยของอาณาจักรโครยอ มีอาคารทั้งหมด 20 หลัง ภายในบริเวณมีต้น Zelkova อายุกว่าพันปี นำท่านช้อบปิ้งโสมเกาหลี ขนานแท้คุณภาพดีที่สุดในโลก 
   12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี 
   แล้วนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเปียงยาง  
   แวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี (Monument to the 3 Charters of Reunification) ประติมากรรมซุ้มโค้ง ประกอบด้วยผู้หญิงเกาหลี 2 คน แต่งกายชุดประจำชาติแบบดั้งเดิม (chosŏn-ot) สื่อสัญลักษณ์ของภาคเหนือและภาคใต้ โน้มตัวไปข้างหน้า เพื่อร่วมกันรักษาแนวทรงกลม ที่มีแผนที่ของเกาหลีที่รวมกันใหม่ มีหลักการสามประการของการรวมชาติ และแผนจัดตั้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งเกาหลี อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงเปียงยาง เป็นถนนหลวงซึ่งมุ่งหน้าสู่ DMZ 
   เยี่ยมชมฟาร์มสหกรณ์ Jangchon ชมวิถีชีวิตเกษตรกรและเป็นโอกาสที่ท่านจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับชาวนาเกาหลีเหนือ 
   แวะช้อปปิ้งที่ Kuangpok Shopping Centre ซึ่งคุณสามารถใช้เงิน"วอน"ท้องถิ่น และเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งร่วมกับคนท้องถิ่น
   19.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
   พักที่  PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดา
 • Day 5
  วันที่ห้า (พฤหัส) | เปียงยาง-วังสุริยะ-ถนนนักวิชาการ-ประตูชัย-หอจูเช่ (ขึ้นหอ)-มันยองเด-วังเยาวชน
  • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
   08.30 น. นำท่านเข้าคารวะศพของ 2 อดีตผู้นำเกาหลีเหนือ ที่ คุมซูซาน วังสุริยะ (Kumsusan Sun Palace) วังสุริยะ เป็นสถานที่เก็บศพ ของประธานาธิบดีคิมอิลซุง แลประธานาธิบดีคิมจองอิลอาคารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง วังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan Assembly Hall ของท่านคิมอิลซุง อาคารนี้ได้รับการบูรณะต่อเติมเป็นที่เก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 1994 เชื่อกันว่ามีค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอย่างน้อย 100-900 ล้านบาท ศพของสองผู้นำ
   ถูกวางอยู่ภายในโลงศพแก้วใส ศีรษะวางอยู่บนหมอนแบบเกาหลี ร่างคลุมด้วยธงของพรรคแรงงานเกาหลี นำท่านเข้าชมเหรียญตราสดุดีทางการทหาร ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องอิสริยาภรณ์ที่นานาชาติมอบให้ทั้ง 2 ผู้นำ นำชมรถยนต์ที่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุงใช้เดินทางเป็นประจำ และตู้รถไฟที่ท่านคิมจองอิลใช้เดินทางและทำงานอยู่เป็นนิจ จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต 
   หมายเหตุ วังสุริยะเป็นสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่งกายอย่างเหมาะสม สำรวมกริยา และงดใช้เสียงขณะเข้าเยี่ยมชม | หากช่วงที่เดินทางเข้าชม มีประกาศงดเข้าชมวังสุริยะ ทางบริษัทฯ จะจัดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน อาจมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศของรัฐบาลเกาหลีเหนือ)
   นำท่านผ่านชม “ถนนนักวิชาการ” Rymyong Street เขตที่พักอาศัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ อาคารที่พักในเขตนี้รัฐบาลเกาหลีเหนือสร้างเสร็จภายใน 1 ปี (ค.ศ. 2017) เชื่อหรือไม่ ??? รวมถึงอพาตเมนท์สูง 70 ชั้น ซึ่งขณะนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในเปียงยาง และสูงที่สุดในเกาหลีเหนือ
   12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
   นำชมประตูชัย Arch of Triumph แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ้น เพื่อระลึกถึงการกลับมาเกาหลีของอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจากเดินทางไปต่อสู้กับญี่ปุ่นเป็นเวลา 20 ปี 
   นำชมหอปรัชญาจูเช่ (Tower of Juche Idea) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดครบ 70 ปี สูงกว่า 170 เมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแตดอง ด้านหน้าหอมีรูปปั้น 3 กลุ่มชน คือ ผู้กรรมกรผู้ใช้แรงงาน นักการศึกษานักวิชาการ และเกษตรกร ที่สนับสนุนลัทธิพึ่งพาตนเอง (จูเช่ หรือ Kimilsungism) อันเป็นปรัชญาทางการเมืองที่ท่านคิมอิลซุง ใช้เป็นแนวทางบริหารประเทศ สุดพิเศษ! ขึ้นลิฟท์สู่จุดสูงสุดของหอจูเช่ ชมวิวอลังการ 360 องศา ของเมืองเปียงยาง (ราคาทัวร์ได้รวมค่าขึ้นหอจูเช่แล้ว)
   จากนั้นนำชมมันยองเด Manyongdae พิพิธภัณฑ์บ้านเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซุง ภายในมีบ้านพักสามหลัง ที่เล็กกะทัดรัด แต่รวมกันเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ 
   นำคณะสู่ Children Palace หรือ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนง ต่าง ๆ ให้กับเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซ่อมวิทยุ ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นำท่านเข้าสู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวน้อย ๆ ที่มากด้วยความสามารถ  (กรณีที่วังเยาวชนปิด จะจัดให้ชมการแสดงของนักเรียนที่โรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน) 
      20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
       พักที่  PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • Day 6
  วันที่หก (ศุกร์) | เปียงยาง-น้ำตกอูลลิม-แค้มป์เยาวชน-วอนซาน-ภูเขาคุมก่าง
  • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองวอนซาน WONSAN (เกาหลี: 원산) เป็นเมืองท่าตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลญี่ปุ่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีเหนือ 200 กม. จากกรุงเปียงยาง ระหว่างทางแวะชมน้ำตกอูลลิม Ullim (echo) 
   12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
   แวะชมแคมป์เยาวชนนานาชาติ  Songdowon International Camp ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมืองวอนซาน ทุกปีจะมีเยาวชนทั่วทุกมุมโลก ประมาณ 400 คนมาร่วมกิจกรรม SUMMER CAMP ผู้ปกครองที่ส่งเยาวชนมาที่นี่จะเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนักพร้อมที่พัก-อาหาร แต่เยาวชนเหล่านี้จะได้รับประสพการณ์ที่พิเศษในต่างประเทศ มีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำหรับเด็กต่างชาติในการทำความรู้จักกับคนในวัยของตนเองจากประเทศต่าง ๆ เช่น จีน มองโกเลีย ไอร์แลนด์ รัสเซีย หนึ่งในจุดเด่นของค่ายเยาวชนนี้ คือ วันแสดงผลงาน เมื่อแต่ละประเทศได้ร่วมกันแสดงวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขาผ่านเพลงและเต้นรำ (กรณีที่แค้มป์ที่วอนซานปิด จะจัดให้ชมสถานที่อื่นแทน)
   นำท่านเดินทางลัดเลาะเส้นทางริมทะเลที่สวยงาม (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เข้าสู่เขตภูเขาคุมกั่ง
   19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
   พักที่ KUMGANGSAN HOTEL ระดับ 3 ดาว (ดีที่สุดในเขตภูเขาคุมก่าง)
 • Day 7
  วันที่เจ็ด (เสาร์) | Diamond Mountain ภูเขาคุมก่าง-ทะเลสาบแซมอิล-วอนซาน
  • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
   08.00 น. นำชมคุมก่าง (Kŭmgangsan) 1 ใน 3 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนือ (เมียวเฮียงซาน, คุมก่างซาน และเป็คดูซาน) ภูเขาคุมก่าง เป็นภูเขาหินแกรนิต ตั้งอยู่กลางแนวชายฝั่งตะวันออก ของประเทศด้านคาบสมุทรเกาหลี  มีความสูง 1,639 เมตร หรือ 5,374 ฟุต บริเวณเขตภูเขากว้าง 40 กม. ยาว 60 กม. เป็นเทือกเขาที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในเกาหลีเหนือ และบางส่วนอยู่ในเกาหลีใต้ ชื่อ "คุมก่าง" มีความหมายว่าเพชร ด้วยอายุของภูเขา ที่ยาวนานกว่าล้านปี ถูกกัดเซาะด้วยอากาศจากฤดูกาลต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติ ภาพของวิวทิวทัศน์ของยอดเขาแหลมเล็ก ๆ กว่า 12,000 ยอดที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป มีหุบเขา ธารน้ำ แอ่งน้ำสวยสะอาด น้ำตก หน้าผา ถ้ำ และต้นไม้ป่า เขตภูเขาคุมก่าง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ คุมก่างนอก คุมก่างใน ทะเลคุมก่าง และ ดวงดาวคุมก่าง นำท่านเดินท่องเที่ยวในเขตภูเขาคุมก่างนอก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ จนถึงน้ำตกเก้ามังกร
   13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
   บ่ายแวะชมทะเลสาบแซมอิล (ทะเลสาบ 3 วัน) ทะเลสาบกว้างใหญ่ด้วยเส้นรอบวง 5.8 กม. มีน้ำลึก 9-13 เมตร เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของเกาหลีเหนือ แล้วเดินทางกลับเมืองวอนซาน
   19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
   พักที่ MASICRYONG RESORT (ดีที่สุดในเมืองวอนซาน
 • Day 8
  วันที่แปด (อาทิตย์) | สุสานดงเมียง-เปียงยาง-มันซูเด-จัตุรัสคิมอิลซุง-โชลิมา-สวนน้ำมันซู
  • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   08.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเปียงยาง
   ระหว่างทาง นำชมสุสานกษัตริย์ดงเมียง พระเจ้าดงเมียงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ ประสูติเมื่อ 59 ปีก่อนคริสต์ศักราช (พ.ศ. 483) มีพระนามเดิมว่า “จูมง” ในปีที่ 37 ก่อนคริสตกาล จูมงสถาปนาอาณาจักรโกคุรยอขึ้นและดำรงตำแหน่งกษัตริย์องค์แรก อาณาจักรโคกูรยอเป็นราชอาณาจักร
   เกาหลีโบราณ ซึ่งปัจจุบันดินแดนส่วนใหญ่ของอาณาจักรโคกูรยออยู่ในเกาหลีเหนือ และคาบสมุทรเหลียวตงของจีน ราชอาณาจักรโคกูรยอมีกษัตริย์ 1 องค์ เป็นมหาราชคือพระเจ้ากวางแกโต ได้ขยายดินแดนไปกว้างใหญ่ไพศาล จนมีปัญหารบรากับอาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรชิลลา และภายหลังแพ้รบถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรชิลลา ทำให้ราชอาณาจักรโคกูรยอที่ปกครองมายาวนานกว่า 600 ปีสิ้นสุดลง 
   12.00 น. ถึงเปียงยาง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
   บ่าย นำชม Mansudae Grand Monument อนุสาวรีย์มันซูเด สถานที่ที่ต้องไปเยือนเมื่อเดินทางถึงกรุงเปียงยาง เพื่อแสดงความเคารพ ต่อผู้นำประเทศผู้ยิ่งใหญ่ มันซูแด เป็นอนุสาวรีย์รูปหล่อทองแดงขนาดใหญ่ ของอดีตผู้นำทั้ง 2 ของเกาหลีเหนือ เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก ในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 ของอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง อนุเสาวรีย์มีการก่องสร้างเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โดยปัจจุบัน จะเคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิลผู้เป็นบุตรชาย 
   นำชม โชลลิมา อนุเสาวรีย์ม้าบิน (Maxima Status หรือ Cholima Status) ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู ม้าพันลี้มีปีก วิ่งได้วันละ 400 ก.ม. เพื่อระลึกถึงการฟื้นฟูเปียงยางหลังจากสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) “เราจะก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่าม้าบิน” เกาหลีเหนือเคยถูกปูพรมด้วยระเบิด “100 ปีไม่มีโอกาสเกิดใหม่” “ความพยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการกอบกู้และสร้างชาติ อนุสาวรีย์โชลลิมาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ชาวเกาหลีเหนือมีความรักชาติยิ่ง
     แวะชมจัตุรัสคิมอิลซุง จัตุรัสกว้างใหญ่ในกลางเมือง ใช้เป็นที่สวนสนามแสดงแสนยานุภาพและความเข้มแข็งของกองทัพเกาหลีเหนือ ผ่านร้านหนังสือภาษาต่างประเทศ แวะชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย      
   จากนั้นนำท่านเข้าชมสวนน้ำและศูนย์สุขภาพมันซู Munsu Water Park (รวมค่าบัตรผ่านประตู แต่ไม่รวมบัตรเล่นสวนน้ำ) สวนน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร มีสระน้ำกลางแจ้ง ที่มีสไลด์ และ สระว่ายน้ำในร่ม โรงยิม และ Munsu Recovery Center นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี Munsu Water Park มีน้ำตกเทียม ภูเขาหิน อุโมงค์น้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกเพศทุกวัย บริเวณสวนน้ำตกแต่งด้วยแสงที่สดใสเพื่อสร้างบรรยากาศรื่นเริงและสนุกสนาน
   19.00 น. อาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
   พักที่  PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • Day 9
  วันที่เก้า (จันทร์) | เปียงยาง-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปาย-รถไฟใต้ดิน-ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ
  • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
   นำชมพิพิธภัณฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที่แสดงเรื่องราว การต่อสู้ของชาวเกาหลีในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา ชม PUELO เรือสปายสายลับ (SPY) ของอเมริกา ซึ่งเกาหลีเหนือจับได้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล้วนำท่านชมฉากจำลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
   12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
   บ่าย นำท่านไปชมสถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง มีความลึกกว่า 100 เมตร (ลึกที่สุดของโลก) เพื่อใช้เป็นแหล่งหลบภัยหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ในอนาคต ให้บริการ 2 สาย 17 สถานี การออกแบบตกแต่ง ทำได้สวยงามอลังการด้วยโคมไฟระย้า เสาหินอ่อน แต่งผนังด้วยโมเสทเล็ก ๆ เป็นรูปทิวทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรถไฟใต้ดินของกรุงมอสโกประเทศรัสเซีย นำท่านทดลองนั่งรถไฟ 1-2 สถานี แล้วเดินทางสู่สนามบิน
   17.20 น. โดยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA 122 นำท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 
   18.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง Transit Flight (ไม่ใช้วีซ่าจีน/ไม่ออกนอกสนามบิน) เวลาจีนช้ากว่าเปียงยาง 30 นาที
   19.35 น. ต่อเครื่องกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CA 979 
   23.40 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ (เวลาไทยช้ากว่าปักกิ่ง 1 ชั่วโมง)
Top